Title (srp)

Методички приступ настави језичке културе у домену писменог изражавања: докторска дисертација

Author

Kaplarević, Tina I., 1978-, 64904713

Contributor

Mrkalj, Zona, 1961-, 12575591

Description (eng)

The causes of the low level of the linguistic culture of the students in our educational system are partly explained by the current legislative procedures, whereas in its greatest part, they are the consequences of the insufficiently developed and adjusted methodical approaches to teaching writing competencies. Considering the fact, as well as the contemporary society 's needs, educational strategic objectives, particularly individual wishes and abilities of the students, the primary aim of this project is to point out an adequate methodical approach to teaching writing competencies exemplifying an argumentative text, within the subject Serbian language and literature through specially devised methodical examples. Analysing numerous theoretical and methodical approaches in this area, as well as on the basis of the results of the empirical research about the writing competencies of secondary school students, certain methodical examples are formed according to contemporary linguistic, didactic, psychological and pedagogical theories, and their efficacy has been established even practically within school working conditions. Methodical examples of creating an argumentative essay have been presented and they can set an example of teaching other forms of texts, the requirements of which students need to meet during their schooling. Being the most adequate is the approach representing an integration of the process writing with its structural aspects, in order to create a well devised, coherent text, meeting readers' expectations. This approach, comprising all the necessary factors influencing students' achievements(different activities, evaluation and self-evaluation, individually referred learning objectives, differentially given tasks answering the expected aims and outcomes) enables the students to analyse the relationship between the purpose and the form of a certain genre, while meeting all the phases and writing stages, thus developing the awareness about different forms of texts and the process of creating them.

Description (srp)

Узроци ниског нивоа језичке културе ученика у нашем образовном систему делимично леже у важећој законској регулативи, док су већим делом последица недовољно разрађених и прилагођених методичких приступа настави писменог изражавања. Имајући ово у виду, као и потребе савременог друштва, стратешке циљеве образовања, али и индивидуалне жеље и могућности ученика, примарни циљ овог рада је да на примеру аргументативног текста укаже на адекватан методички приступ учењу писменог изражавања у оквиру предмета Српски језик и књижевност кроз посебно осмишљене методичке примере. Сагледавањем многобројних теоријских и методичких приступа у овој области, као и на основу резултата спроведеног емпиријског истраживања о писменом изражавању ученика средње школе, осмишљени методички примери обликовани су према савременим лингвистичким, дидактичким, психолошким и педагошким теоријама, а њихова ефикасност изражена је и практично у школским условима рада. Представљени методички примери обликовања аргументативног састава могу послужити као модел учења осталих врсти текстова на које ученици треба да одговоре током школовања. Као најадекватнији показао се приступ који представља интеграцију процесног писања са структуралним аспектима, како би се произвео текст који је добро осмишљен, кохерентан, уверљив и у складу са очекивањима читалаца. Овакав приступ, уз обавезно присуство свих фактора који утичу на ученичка постигнућа (различите активности, вредновање и самовредновање, индивидуално постављени циљеви учења, диференцирани задаци примерени постављеним циљевима и очекиваним исходима), омогућава им да проуче однос између сврхе и форме за одређени жанр док пролазе кроз све фазе и кораке, односно процесе писања, развијајући свест о различитим типовима текста и процесу састављања.

Description (srp)

Српски језик - Методика наставе књижевности и српског језика / Serbian language - Methodology of literature and Serbian language Datum odbrane: 28.09.2020.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

linguistic culture, writing competencies, methodical approach, argumentative text

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Obrazovanje (06) -- Metodika nastave. Nastavne metode za pojedine predmete (0619)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Filologija. Lingvistika (17) -- Srpski jezik (1755)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Književnost (18) -- Srpska književnost (studije) (1824)

Identifiers