Title (srp)

Партизански покрет у Србији: 1941-1944 : докторска дисертација

Author

Dević, Nemanja, 1989-, 2083431

Contributor

Radojević, Mira, 1959-, 12533095
Dimić, Ljubodrag, 1956-, 12453735
Životić, Aleksandar, 1981-, 12124519
Nikolić, Kosta, 1963-, 7038823
Dimitrijević, Bojan B., 1968-, 2115175

Description (srp)

Предмет овог истраживања је партизански покрет отпора у Србији 1941–1944. године. Овај покрет настао је у ратним условима, након слома и окупације Југославије 1941. године. Његово језгро чинили су предратни чланови Комунистичке партије Југославије, који су временом све више ширили своју политичку платформу и током рата израсли у доминантан покрет који је 1944. однео победу у рату и започео револуцију која се продужила и у мирнодопском периоду. Иако се истраживање ове теме деценијама налазило у фокусу историчара и публициста, научно интересовање за партизански покрет последњих деценија нагло је опало, а партизанска организација у Србији представљена је као периферни део Народноослободилачког покрета. Међутим, он је у Србији током 1941−1944. деловао у континуитету, повремено смањујући, али у складу са геополитичким приликама и увећавајући интензитет својих активности. Деловао је у сложеним условима окупације и грађанског рата, подносећи велике жртве у ослободилачкој борби. Примарни циљ нашег истраживања је реконструкција структуре, организације, начина деловања и оружаних активности поменуте формације у окупираној Србији. Трагали смо за одговорима на питања о његовим политичким идејама, политичком и војном руководству, организацији јединица и позадине, дометима пропаганде, борбеном моралу, циљевима борбе који су се у зависности од прилика мењали, односима са другим зараћеним формацијама, губицима, дометима ослободилачке акције у плими активности 1941. и 1944. године. Коначно, истраживане су и све фазе из историје овог покрета док је из партизанске гериле прерастао у Народноослободилачку војску Југославије и (1945) у Југословенску армију. За изградњу целовите слике о партизанском покрету у Србији била је неопходна опсежна анализа досадашње историографске продукције, као и прикупљање обимне архивске грађе. Првенствено је коришћена грађа похрањена у Архиву Србије у Београду (Железнику), потом грађа из Војног архива, Историјског архива Београда, Архива Југославије, као и низа локалних архива и музеја

Description (srp)

Историја - Историја Југославије / History - History of Yugoslavia Datum odbrane: 27.01.2020.

Description (eng)

The subject of this research is the partisan resistance movement in Serbia 1941–1944. This movement arose during the war, after the collapse and occupation of Yugoslavia in 1941. Its core consisted of the pre-war members of the Communist Party of Yugoslavia, who over time expanded their political platform and grew into a dominant movement during the war, which won the war in 1944 and began a revolution that extended into the peacetime period. Although research on this topic has been the focus of historians and publicists for decades, scholarly interest in the partisan movement has declined sharply in recent decades, and the partisan organization in Serbia has been introduced as a peripheral part of the National Liberation Movement. However, it acted in Serbia during 1941-1944. in continuity, occasionally reducing but in line with geopolitical circumstances and increasing the intensity of its activities. It acted in the complex conditions of occupation and civil war, enduring heavy casualties in the liberation struggle. The primary goal of our research is to reconstruct the structure, organization, mode of operation and armed activities of the formation in the occupied Serbia. We searched for answers to questions about its political ideas, political and military leadership, the organization of units and background, the reach of propaganda, combat morale, the goals of the battle that changed depending on the circumstances, relations with other warring formations, losses, the reach of liberation action in the tide of activity in 1941 and 1944. Finally, all stages in the history of this movement were explored as it grew from a partisan guerrilla into the Yugoslav National Liberation Army and (1945) into the Yugoslav Army. To build a comprehensive picture of the partisan movement in Serbia, a comprehensive analysis of historiographic production so far was made, as well as the collection of extensive archival material, was required. The material used was primarily stored in the Archives of Serbia in Belgrade (Železnik), then materials from the Military Archives, the Belgrade Historical Archives, the Archives of Yugoslavia, as well as a number of local archives and museums

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Drugi svetski rat

Други светски рат, окупација, Народноослободилачки покрет, партизански покрет, Србија, отпор, Јосип Броз Тито, Комунистичка партија Југославије, грађански рат, ратни злочини

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Drugi svetski rat

World War II, Occupation, National Liberation Movement, Partisan Movement, Serbia, Resistance, Josip Broz Tito, Communist Party of Yugoslavia, Civil War, War Crimes