Title (srp)

Значај биохемијских параметара у диференцијацији нелкохолног стеатохепатитиса и процена исхода терапије и адхеренце, при примени метформина и пентоксифилина : докторска дисертација

Author

Milica, Ćulafić, 1978-, 28922727

Contributor

Vezmar Kovačević, Sandra, 1975-, 13845351
Ćulafić, Đorđe, 1965-, 12683111
Miljković, Branislava, 1963-, 12631399
Dopsaj, Violeta, 1958-, 12498279
Tomić, Dragan, 1953-, 12412007

Description (srp)

Циљ докторске дисертације био је да се идентифукују параметри који се могу користити у диференцијацији између симплекс стеатоза и NASH-a, те да се истражи ефекат и процени безбедност комбиноване терапије метформином и пентоксифилином у NASH-у. Проучаван је степен адхеренце у испитиваној популацији. Укупан број пацијената укључених у студију био је 148. Креиран је модел који је укључио 4 варијабле идентификоване као статистички значајне (HOMA-IR, мокраћну киселину, феритин и ALT) назван HUFA индекс. Забележена је површина испод оперативне криве 0,94 за предложени модел, сензитивност 70,3%, специфичност 95,1%, позитивна предиктивна вредност 83,1% и негативна предиктивна вредност 90,0%, за детекцију NASH-а. Спроведена је терапија метформином и пентоксифилином у NASH кохорти у трајању од 6 месеци, док је група симплекс стеатоза служила као контролна. Забележено је смањење вредности медијане мокраћне киселине у серуму за 51μmol/L, калцијума за 0,27 mmol/L, повећање магнезијума за 0,11 mmol/L. Побољшана је инсулинска резистенција кроз смањење HOMA-IR за 1,3. Уочено је значајно смањење медијане ALT за 24,0 IU/L, AST за 9,1 IU/L и GGT за 10,8 IU/L. Нежељене реакције током примене терапије су описане као благе и пролазне. Процена адхеренце извршена је Morisky скалом: у групи симплекс стеатоза било је 58% адхерентних у погледу њихове хроничне терапије, док је у NASH-у висок степен адхеренце уочен код 85% пацијената. Применом SMAQ скале добијени су нижи проценти адхерентних у обе групе (42,3% vs 76,2%). HUFA индекс се показао значајним за рану детекцију некроинфламације у NAFLD-у. Комбинована терапија у NASH-у је довела до побољшања биохемијских параметара. Детектован проценат неадхерентних пацијената омогућава правовремену интервенцију у сврху постизања бољих исхода лечења...

Description (srp)

Фармација - Фармакокинетика и клиничка фармација / Pharmacy - Pharmacokinetics and Clinical Pharmacy Datum odbrane: 28.09.2020.

Description (eng)

differentiate simple steatosis from NASH and to explore efficacy and safety of metformin/pentoxifylline combined treatment in NASH. Level of adherence was also evaluated. Total number of patients included in the study was 148. A proposed model named HUFA index included 4 variables (HOMA-IR, serum Uric acid, Ferritin and ALT) that were shown to be statisticaly significant. An area under receiving operating curve of 0.94 was noted for the NASH detection model, with sensitivity of 70.3%, specificity of 95.1%, positive predicitive value of 83.1% and negative predicitive value of 90.0%. Metformin and pentoxifylline were introduced in NASH cohort for 6 month, while simple steatosis cohort served as control. Decrease in median value of uric acid and calcium was observed (51μmol/L and 0.27 mmol/L, respectively). Magnesium increased for 0.11 mmol/L. Insulin resistance improved as HOMA-IR reduced for 1.3. Decrease in median value of hepatic enzymes (ALT, AST, GGT) was detected: 24.0 IU/L, 9.1 IU/L and 10.8 IU/L, respectively. Adverse drug reaction that emerged were described as mild and transient. Adherence was evaluated using Morisky scale. In simple steatosis group only 58% of patients were adherent to their chronic treatment, while NASH cohort showed optimal adherence in 85% of cases. When SMAQ scale was used, lower percentage of adherence was detected in both cohorts (42,3% vs 76,2%). HUFA index is important for early detection of necroinflammation in NAFLD. Studied therapy showed improvement of biochemical parameters. Identification of nonadherent patients is important for timely intervention and consequently better treatment outcomes.

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Klinička farmacija

nonalcoholic steatohepatitis, steatosis simplex, NASH, NAFLD, liverdisease, nonivasive assessment, metformin, pentoxifylline, adherence

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Klinička farmacija

неалкохолни стеатохепатитис, стеатоза симплекс, NASH, NAFLD,болести јетре, неинвазивна процена, метформин, пентоксифилин, адхеренца

615.244:616.36-008(043.3)(043.3)