Title (srp)

Моделовање фактора имплементације стратегије безбедности без акцидената у предузећима наменске индустрије

Author

Igić, Dragan N., 1970-, 54573833

Contributor

Vuković, Milovan, 1962-, 16644711
Urošević, Snežana, 1962-, 10375527
Voza, Danijela, 1983-, 10802023
Mladenović-Ranisavljević, Ivana, 1982-, 6713191

Description (eng)

Workers in the industrial sector face many security risks due to the nature of the work they do. The level of development of security procedures and adherence to rules within an organization is thought to be driven mainly by organizational factors such as, first of all, ethical leadership, commitment to security, security culture, security communication and security climate. Accidents occurring in certain branches of industry in the Republic of Serbia (especially in construction and enterprises of the dedicated industry) indicate a decrease in the level of safety culture. Consequently, the aim of this paper is to describe and explain the importance of a security culture for industrial organizations that is a tool for achieving good performance in the field of industrial security . The study looks at the theoretical underpinnings of the Zero Accident Vision (ZAV) concept, the starting point of which is that all accidents can be avoided. The main goal is to encourage all employees of the organization to think and behave in a way that can prevent adverse events. This paper analyzes the factors that contribute to the success of implementing an accident-free security vision. The aim of the research is to determine the nature of the links between ethical behavior of leaders at work, organizational commitment and commitment (commitment) to zero risk security in companies in the dedicated industry of Serbia. Specifically, the paper examines the impact of ethical leadership behaviors at work on zero-risk security commitment while testing the mediating role of organizational commitment. The analysis of this survey of 480 respondents in the enterprises of the specialized industry in the Republic of Serbia empirically confirms the assumed impacts. The survey was conducted with the help of an instrument - a questionnaire, specifically designed for this type of research. During the research, a combined methodological approach was used, that is, quantitative, qualitative and a combination of these approaches. The findings suggest that the ethical behavior of leaders at work is an important predictor of zero risk security commitment. Leaders 'perceived ethical behavior at work has been shown to have a positive effect on employees' organizational commitment, which in turn has a partial impact on zero-risk security commitment.

Description (srp)

Радници у индустријском сектору се суочавају са бројним безбедносним ризицима због природе посла који обављају. Сматра се да је степен развијености безбедносних процедура и уважавања правила унутар организације условљен углавном организационим факторима као што су, у првом реду, етичко лидерство, преданост безбедности, безбедносна култура, комуникација о безбедности и безбедносна клима. Настали акциденти у појединим гранама индустрије у Републици Србији (посебно у грађевинарству и предузећима наменске индустрије) указују на опадање нивоа безбедносне културе. Последично, циљ овог рада је да опише и објасни значај безбедносне културе за индустријске организације која представља оруђе за постизање добрих перформанси у домену индустријске безбедности. Истраживање разматра теоријске основе концепта безбедности без акцидената (Zero Accident Vision, ZAV), чија је полазна премиса да је све акциденте могуће избећи. Главни циљ је да се подстакну сви запослени у организацији како би мислили и понашали се на начин којим се могу предупредити нежељени догађаји. У раду се анализирају фактори који доприносе успешности у спровођењу визије безбедности без акцидената. Циљ истраживања је утврђивање природе веза између етичког понашања лидера на послу, организационе посвећености и преданости (посвећености) безбедности нултог ризика у предузећима наменске индустрије Републике Србије. Конкретно, рад испитује утицај етичког понашања лидера на послу на преданост безбедности нултог ризика уз тестирање посредујуће улоге организацоине посвећености. Анализа овог истраживања од 480 испитаника у предузећима наменске индустрије у Републици Србији емпиријски потврђује претпостављене утицаје. Истраживање је спроведено уз помоћ инструмента - упитника, посебно дизајнираног за ову врсту истраживања. Током истраживања користио се комбиновани методолошки приступ, то јест, квантитативни, квалитативни и комбинација ових приступа. Добијени резултати сугеришу да је етичко понашање лидера на послу важан предиктор преданости безбедности нултог ризика. Показало се да перципирано етичко понашање лидера на послу позитивно утиче на организациону посвећеност запослених, што заузврат делимично утиче на преданост безбедности нултог ризика.

Description (srp)

Инжењерски менаџмент / Engineering management Datum odbrane: 09.06.2020. null

Object languages

Serbian

Date

2020

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/at/legalcode