Title (srp)

Ontogenetska, histološka, semiohemijska i etološka istraživanja vrste Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881) (Diplopoda, Julida, Julidae): doktorska disertacija

Author

Jovanović, Zvezdana, 1989-, 32836199

Contributor

Makarov, Slobodan, 1963-, 12628071
Lučić, Luka, 1965-, 12692071
Korać, Aleksandra, 1964-, 12662631
Pavković-Lučić, Sofija, 1967-, 16587111
Vujisić, Ljubodrag, 1978-, 13872487

Description (srp)

U ovoj tezi predstavljeni su rezultati istraţivanja razliĉitih aspekata biologije diplopode Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881): kasnog perioda postembrionalnog razvića, histološke graĊe odbrambenih ţlezda, sastava i antimikrobnog dejstva odbrambenog sekreta i reproduktivnog ponašanja. Euanamorfno razviće je prouĉavano kroz stadijume VII-XII, odnosno, kroz period kasne postembriogeneze. Definisanje stadijuma izvedeno je na osnovu broja nizova ocela, dok vrednosti analiziranih morfoloških osobina imaju dopunski informacioni znaĉaj. Adultne jedinke sa funkcionalnim gonopodama i funkcionalnim vulvama uoĉene su na stadijumu XI. Histološka graĊa odbrambenih ţlezda je analizirana kod adultnih jedinki. Komponente odbrambenog sekreta su lokalizovane u sekretornim granulama, koje se, na osnovu odreĊenih morfoloških osobina mogu svrstati u nekoliko tipova. Rezultati ultrastrukturne analize ukazuju da se sekret kanalima doprema u lumen rezervoara, što odgovara merokrinom tipu sekrecije. Dominantna jedinjenja u sekretu P. hungaricus su hinoni, dok su nehinonska jedinjenja u vidu pentil i heksil estara zasićenih i nezasićenih masnih kiselina dugog niza. Sekret je ispoljio inhibitorno dejstvo na rast gljiva i bakterija, kao i baktericidno i fungicidno dejstvo. S obzirom da u privlaĉenju partnera mogu da deluju i hemijski stimulusi, prouĉavan je aspekat reproduktivnog ponašanja, prekopulatorno ponašanje. Opisano je nekoliko sekvenci ponašanja u testu nazvanom „arena za parenje“, a zatim u testovima izbora muţjaka i izbora ţenki. Nekoliko morfoloških osobina jedinki koje su se parile i onih koje nisu imale uspeha u parenju, analizirano je metodama tradicionalne i geometrijske morfometrije. Rezultati su pokazali da je osobina oblika nogu podloţna prekopulatornoj seksualnoj selekciji.

Description (srp)

Biologija - Biologija razvića životinja / Biology - Biology of Animal Development Datum odbrane: 27.12.2019.

Description (eng)

In this thesis, the results of research on various aspects of biology of diplopod Pachyiulus hungaricus (Karsch, 1881) are presented: late period of postembryonic development, histological structure of defensive glands, composition and antimicrobial effect of defensive secretion and reproductive behaviour. Stadia VII-XII, which belong to the late period of euanamorphic development, were included in the analysis. Counting rows of ocelli was the primary method for differentiating between stadia, while the other analysed morphological traits are of supplementary informational significance. Adults possess functional gonopods and functional vulvae at the stadium XI. Histological structure of defensive glands was investigated in adults. Components of defensive secretion are localized in secretory granules, which could be classified into several types, based on their morphology. Results of ultrastructural analysis indicate that ducts transport the secretion into reservoir lumen, which corresponds to the merocrine secretion mode. Dominant compounds in the secretion of P. hungaricus are quinones, and nonquinonic compounds are pentyl and hexyl esters of long-chain fatty acids. The secretion had inhibitory effect on the growth of tested bacteria and fungi, as well as bactericidal and fungicidal effect. Considering that chemical stimuli could be important in the mate attraction, we studied the aspect of reproductive behaviour, precopulatory behaviour. Several sequences of the behaviour were described during mating arena test and then in male and female choice tests. Also, several morphological traits of mated and nonmated individuals were analysed using traditional and geometric morphometrics. The results indicate that the leg shape is subjected to precopulatory sexual selection.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

Pachyiulus hungaricus, Diplopoda, euanamorphosis, morphological variabilitydefensive glands, secretory cells, defensive secretion, antimicrobial effect, mating success

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Biološke nauke (28) -- Zoologija (2825) -- Embriologija i razvi?e životinja (282507)