Title (srp)

Књига пророка Данила 7-12: текстологија и теологија : докторска дисертација

Author

Jovanović, Ljiljana D., 1976-, 36867431

Contributor

Kubat, Rodoljub, 1969-, 12782695

Description (srp)

У раду се испитује читање старогрчке варијанте Данила 7,13 у којој се говори о „некоме налик сину човечијем“ који долази као стар дана, коме прилазе они који стоје и коме се у 7,14 додељује власт, част и владавина над народима. Полазна претпоставка јесте да читање старогрчке варијанте, које се разликује од читања Масоретског текста и текста сачуваног у Теодотионовом преводу, није грешка преписивача, већ сведочанство постојања старије или паралелне верзије јеврејског текста Данила. Овај непознати јеврејски текст послужио је као узорни текст за настанак грчког превода. У том циљу, ради решавња питања које је читање изворније, проблему се приступа са аспекта текстологије, упоредном анализом сваке од три постојеће варијанте текста, односно, посматрањем текстова сродне терминологије, појмова и мотива. Теологија у овом случају произилази из одговора на питање: које је од понуђених читања изворније. Циљ рада је да се утврди постоје ли трагови постојања традиције везане за доживљај „некога налик сину човечијем“, као небеске, преегзистентне личности, схваћене у месијанском контексту, а које потврђује читање старогрчког текста Дан 7,13?

Description (srp)

Теологија - Библистика / Theology - Biblical studies Datum odbrane: 22.03.2019.

Description (eng)

This research examines the reading of the Old Greek version of Daniel 7:13, which speaks of "someone like the son of man" who comes as an Ancient of Days, to whom arrive those who stand and who in 7.14 assign power, honor and rule over the nations. The starting point is that reading an Old Greek variant that differs from reading the Masoretic text and the text preserved in Theodotion's translation is not a scriber error, but a testimony older or parallel version of the Jewish text of Daniel. This unknown Jewish text served as an source text for the Greek translation. In this goal, in order to solve the issue of reading the original, the problem is accessed from the aspect of textology, a comparative analysis of each of the three existing variants of the text, that is, by observing the texts of related terminology, concepts and motives. Theology in this case stems from the answer to the question: which of the offered reading is older. The aim of the paper is to determine whether there are traces of the existence of a tradition related to the experience of "someone like the son of man" as the heaven, preexistence personality, understood in the messianic context that confirms the reading of the Old Greek text Dan 7.13? Keywords:

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Biblija. Stari i Novi zavet

Daniel, "someone like the son of man," Ancient of Days, Septuagint, textual testimony, Old Greek translation, Theodotion translation, revision

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Biblija. Stari i Novi zavet

Данило, „неко налик сину човечијем“, Старина Дана, Септуагинта, текстуално сведочанство, Старогрчки превод, Теодотионов превод, ревизија. Научна област: Теологија