Title (srp)

Оксидативни стрес код товних пилића инфицираних врстама паразита рода Eimeria након примене кокцидиостатика: докторска дисертација

Author

Pajić, Marko, 1987-, 29222247

Contributor

Aleksić, Nevenka, 1962-, 12585063
Radaković, Milena, 1983-, 21257575
Stanimirović, Zoran, 1962-, 12608871
Ostojić-Andrić, Dušica, 1975-, 27105639
Polaček, Vladimir, 1973-, 13265767

Description (eng)

Despite remarkable advances in management, technology, diet and therapy, coccidiosis remains one of the major diseases in intensive poultry production. It has been detected that in chickens infected with coccidia significant changes in the parameters of oxidative stress develop, which is a consequence of a disbalance between the production of reactive oxygen species (ROS) and antioxidants. The aims of this research were: 1) investigation into the influence of two different types of anticoccidials (robenidine and Herbakoks) on the oxidative stress in broiler chickens infected with Eimeria, 2) determination of Eimeria species which parasitize broiler chickens with molecular techniques (PCR), 3) assessment of the prevalence of sub-clinical infection on broiler farms, and 4) detection of possible association between biosecurity measures on chicken farms and the emergence of sub-clinical and clinical coccidial infections. To assess the effect of anticoccidials on fattening chickens, five experimental groups were established: two untreated (uninfected and infected) and three treated with anticoccidials (all infected with Eimeria spp.). One of the treated groups was administered robenidine (Ro), the second the herbal anticoccidial Herbakoks (Herb), аnd the third one - the combination of robenidine and Herbakoks (Ro+Herb). All infected groups were inoculated orally with Eimeria oocysts (mixed infection) on day 14 after hatching. The blood was sampled on days 12, 21 and 40 and the activities of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione S-transferase (GST) and the concentration of the product of lipid peroxidation - malondialdehyde (MDA) - determined. The number of oocysts per gram of faeces, chicken body weight and feed conversion ratio (FCR) were also measured. Eimeria species detected in broiler chickens were determined using PCR assay. The data on biosecurity measures were obtained in a questionnaire which was filled in when the faeces samples were collected on broiler farms.

Description (srp)

Упркос великом напретку менаџмента, технологије, исхране и терапије, кокцидоза и даље представља једну од најзначајнијих болести у интензивном живинарству. Установљено је да код ове инфекције пилића долази до значајне промене параметара оксидативног стреса, који настаје услед дисбаланса између продукције слободних кисеоничних врста (reactive oxygen species, ROS) и антиоксиданата. Циљеви овог истраживања били су: 1) испитивање утицаја два различита типа антикокцидијских супстанци (робенидин и Хербакокс) на оксидативни стрес код товних пилића инфицираних врстама рода Eimeria, 2) детерминација врста Eimeria које паразитирају код бројлерских пилића применом молекуларногенетичких техника (PCR), 3) установити раширеност супклиничке инфекције на фармама бројлерских пилића, и 4) установити да ли постоји узрочно последична веза између примењених мера биосигурности на фармама и појаве супклиничких и клиничких инфекција кокцидијама. Како би се испитао ефекат кокцидиостатика на окидативни статус товних пилића, формиране је пет група: две нетретиране (неинфицирана и инфицирана) и три третиране антикокцидијским адитивима (инфициране Eimeria spp.). Једна од третираних група пилића је добијала синтетски кокцидиостатик робенидин (Ро), друга биљни - хербакокс (Херб), а трећа комбинцију робенидина и хербакокса (Ро+Херб). Све инфициране групе су у узрасту од 14 дана инфициране ооцистама кокцидија (мешана инфекција). Крв је узоркована 12, 21. и 40. дана и одређиване су активности каталазе (CAT), супероксид дисмутазе (SOD), глутатион-С-трансферазе (GST) и концентрације производа липидне пероксидације – малон-диалдехида (MDA). Мерен је и број ооциста у граму фецеса, телесна маса пилића и степен конверзије хране (FCR). Применом PCR технике детерминисане су врсте Eimeria које паразитирају код бројлерских пилића. Подаци о биосигурносним мерама су добијени помоћу упитника који је попуњаван у време сакупљања узорака фецеса на фармама бројлера...

Description (srp)

Ветеринарска медицина - Болести живине / Veterinary medicine - Poultry diseases Datum odbrane: 01.11.2019.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

broiler chickens, oxidative stress, Eimeria, synthetic anticoccidial drug, herbal anticoccidial drug

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Veterinarska medicina (31) -- Klini?ka veterinarska medicina (3112) -- Infektivne bolesti. Parazitske bolesti (311201)

Identifiers