Title (srp)

Uticaj metaboličkog sindroma na mehaniku arterija : doktorska disertacija

Author

Tasić, Danijela, 1974- 30814311

Contributor

Nikolić, Aleksandra, 1969- 12785767
Stojković, Siniša, 1963- 12642407
Milovanović, Branislav, 1962- 12602471
Jakovljević, Vladimir, 1971- 13564775

Description (eng)

Metabolic syndrome is a common name for the group of risk factors, if they occur together, increasing the risk for early atherosclerosis, cerebrovascular and cardiovascular diseases and type 2 diabetes Hypertensive changes of arteries, and changes due to a cardiometabolic disorders including aging, primarily affect the muscle of the small arteries and arterioles. The relationship between the existence of metabolic syndrome and progression of "hardness" of the arteries in the aorta and major arteries is still not fully understood. Aim of invstagation The aim of the research is to study the influence of the individual components of the metabolic syndrome and cardiovascular risk factors, on the mechanics of the artery and the vascular health of subjects of different age groups with the metabolic syndrome Methodology The study was designed as a prospective cohort study that included 103 subjects of both sexes and aged 40 to 95 years of age. The research was conducted at the Institute for Cardiovascular Diseases Dedinje in Belgrade, in the period from 2016 to 2018. The study sutisfied all ethical principles and carried out only with the written, voluntary and informed consent of respondenrs to participate in the study. The main criteria for inclusion in the study were: the voluntary written consent of the patient, presence of three out of five following criteria of the metabolic syndrome: abdominal obesity (> 102 cm in men and> 88 cm for women), triglycerides ≥ 1.7 mmol / l, or therapy for HLP, HDL-cholesterol <1.04 mmol / l for men and <1.3 mmol / l for women, or for the therapy HLP, systolic BP ≥ 130 mmHg or diastolic BP ≥ 85 mm Hg, or fasting glucose ≥ 5.5 mmol / l or anti-diabetic therapy. The control group was patients without metabolic syndrome. In terms of age, patients were categorized into appropriate subgroups...

Description (srp)

Metabolički sindrom je zajedničko ime za grupu rizičnih faktora koji, ukoliko se jave zajedno, povećavaju rizik za ranu aterosklerozu, cerebrovaskularna i kardiovaskularna oboljenja i dijabetes tip 2. Hipertenzivne promene arterija, i promene usled kardiometaboličkih poremećaja pa i starenja, primarno zahvataju male mišićne arterije i arteriole. Pokazana je povezanost postojanja metaboličkog sindroma i progresije “tvrdoće” arterija u aorti i većim arterijama. Ipak nije do kraja razjašnjena uloga i značaj pojedinih komponenti metaboličkog sindroma u zavisnosti od starosti bolesnika. CILJ ISTRAŽIVANJA Cilj istraživanja je proučavanje uticaja pojedinih komponenti metaboličkog sindroma kao i kardiovaskularnih faktora rizika na mehaniku arterija i vaskularno zdravlje ispitanika različitih uzrasnih grupa sa metaboličkim sindromom. METODOLOGIJA Studija je dizajnirana kao prospektivna kohortna studija koja je obuhvatila 103 ispitanika oba pola i starosti od 40 do 95 godina života. Istraživanje je sprovedeno na Institutu za Kardiovaskularne Bolesti Dedinje u Beogradu, u periodu od 2016. do 2018. godine. Studija je zadovoljila sve etičke principe i sprovedena isključivo uz pisani, dobrovoljni i informisani pristanak ispitanika da učestvuje u studiji. Osnovni kriterijumi za uključuvanje u studiju bili su: dobrovoljni pisani pristanak pacijenta, prisutvo tri od sledećih pet kriterijuma metaboličkog sindroma: abdominalna gojaznost (> 102 cm za muškarce i >88 cm za žene), trigliceridi ≥ 1.7 mmol/l, ili terapija za HLP, HDL holesterol < 1.04 mmol/l za muškarce ili < 1.3 mmol/l za žene, ili terapija za HLP, sistolni KP ≥ 130 mmHg ili dijastolni KP ≥ 85 mm Hg, ili antihipertenzivna terapija glikemija našte ≥ 5.5 mmol/l ili terapija antidijabeticima. Kontrolnu grupu bolesnika su činili bolesnici bez metaboličkog sindroma. U odnosu na starosnu dob pacijenti su kategorisani u odgovarajuće podgrupe...

Description (srp)

medicina - kardiologija / medicine - cardiology Datum odbrane: 23.09.2019.

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Kardiologija

metabolic syndrome, artery elasticity, hypertension, obesity

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Kardiologija

metabolički sindrom, elastičnost arterija, hipertenzija, dijabetes, gojaznost

616.13:616-008(043.3)