Title (srp)

Фактори који доприносе разликама у расту и стању ухрањености деце до 5 година старости у земљама Западног Балкана : докторска дисертација

Author

Брцански, Јелена, лекар. 30679911

Contributor

Jović -Vraneš, Aleksandra, 1973-17005671
Bjegović, Vesna, 1961- 12564839
Bobić, Mirjana, 1960- 12540775
Mirković, Momčilo, 1976- 6572135

Description (srp)

Здравствена једнакост се детерминише одсуством неправичних разлика које се могу избећи. Неједнакости у здрављу условљене су различитим факторима, међу којима највећи значај имају социјалнe, економскe и демографскe карактеристике популације, које су најчешће последица различитих, географских, политичких, историјских и еколошких прилика. Ови фактори уз биолошке и факторе понашања у великој мери обликују здравствени потенцијал становништва. Циљ: Утврдити регионалне разлике међу и унутар замаља Западног Балкана у показатељима раста и стања ухрањености деце до пет година старости. Идентификовати предикторе који детерминишу факторе раста и стања ухрањености деце до пет година старости у земљама Западног Балкана. Метод: У овој студији анализирани су секундарни подаци добијени из студија пресека популационих узорака МИКС 4 и МИКС 5 истраживања, који су спроведени у периоду 2010–2014 у земљама Западног Балкана (Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора). Укупно је обрађено 16.422 упитника са подацима о деци до пет година старости. Подаци су анализурани применом дескриптивне и интерференцијалне статистике. За идентификацију предиктора повезаних са факторима раста и стања ухрањености деце коришћен је модел униваријантне и мултиваријантне логистичке регресије. Резултати: У земљама Западног Балкана, ромска деца имаjу скоро три пута већу шансу да заостају у расту u односу на децу која припадају најнижем квинтилу индекса благостања домаћинства опште популације...

Description (srp)

Медицина - Јавно здравље / Medicine - Public Health Datum odbrane: 30.09.2019.

Description (eng)

Health equity is determined by the absence of unfair differences that can be avoided. Disparities in health are often influenced by different factors with the most important being social, economic, demographic and geographic characteristics. These factors are usually influenced by different political, historical and environmental issues, which along biological and behavioral factors largely shape the health potential of the population. Objectives: Тhe aim of this study is to assess regional disparities between and within theWestern Balkan countries regarding growth indicators and to assess the association between growth indicators of Western Balkan children aged < 5 years and social determinants of health such as ethnicity, gender, mother’s education, wealth status, country, region and type of settlement. Methods: This study used a cross-sectional secondary data analysis design to measure population samples from MICS 4 and MICS 5 (UNICEF) survey, that was implemented between 2010–2014 in Western Balkan countries (Serbia, Macedonia, Bosnia, and Herzegovina and Montenegro). A total of 16.422 questionnaires were analysed comprising data collected about children aged < 5 years. Logistic regression analysis was performed to identify the association between social determinants of health and growth indicators. Results:In the Western Balkan countries, Roma children were nearly three times more likely to exhibit stunted and/or severely stunted growth compared to non-Roma children from the lowest wealth quintile. Serbian children (MICS 5) had a lower risk of stunted growth compared to children residing in Montenegro (MICS 5) and greater risk compared to Macedonian children (MICS 4)...

Object languages

Serbian

Date

2019

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Javno zdravstvo i zdravstvena služba

социјалне детерминанте здравља; социо-економски статус; етничкаприпадност; регион; ниво образовања; заостајање у расту; потхрањеност; губитак утежини; прекомерна ухрањеност; гојазност

616-058-053.2(497-15)(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Javno zdravstvo i zdravstvena služba

Social determinants of health; socio-economic status (SES); ethnicity; region;education; stunting; underweight; wasting; overweight; obese