Title

Koloidni hemijski nanosenzori zasnovani na luminiscenciji trovalentnih jona europijuma

Author

Periša, Jovana, 1989- 30573415

Contributor

Tešić, Živoslav, 1953- 12411495
Dramićanin, Miroslav, 1966- 15294567
Antić, Željka, 1978- 13681255
Nikolić, Aleksandar, 1948- 13420647
Manojlović, Dragan, 1961-12573287

Description

Prirodno-matematiĉke nauke - Analitiĉka hemija / Life sciences - Analytical chemistry Datum odbrane: 07.10.2019.

Object languages

sr

Rights

© All rights reserved

Subject

Europijum-fosfat/ lantan-fosfat/ disprozijum-fosfat/ erbijum-fosfat/ jon europijuma/ neorganski luminescentni materijali/ koloidi/ hemijski nanosenzori

Europium-phosphate/ lanthanum-phosphate/ dysprosium-phosphate/ erbium-phosphate/ europium ion/ inorganic luminescent materials/ colloids/ chemical nanosensors

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Hemija, Analitička hemija