Title (srp)

Тршћански културни круг и Jужни Словени : докторска дисертација

Author

Lazarević, Persida, 1965-

Contributor

Ivanić, Dušan, 1946-

Description (srp)

Сврха ове докторске дисертације јесте да се анализира делатност тршћанског културног круга која је у вези са Јужним Словенима. На овај начин се добија увид у активност читавог једног круга тршћанских културних радника – одреёених управо синтагмом „тршћански културни круг― – који су средином XIX века били у додиру са Јужним Словенима те су из културног и књижевног блага Јужних Словена (неретко дефинисаних историјским етником „Илири―) црпели идеје и мотиве за своја дела. Ради се о културним радницима који су били окупљени око Ђузепеа Мацинија и Николе Томазеа; осовину овог друштвено-културног феномена чине Франческо Дал‘Онгаро и Пачифико Валуси, али део тог круга били су и Антонио Мадоница, Антонио Сома, Ђузепе Воло, Катерина Перкото, Хајнрих Штиглиц, Иван Аугуст Казначић, Медо Пуцић и др. Ова културна скупина, меёутим, није била ограничена само на град Трст већ су поменуте личности биле активне и у Венецији, нарочито за време револуционарног двогодишта 1848-1849, с обзиром да је антиаустријска борба италијанских патриота била везана управо за Венецију, а не за Трст. Кад је реч о методологији, свакако је посматрање односа појединих народа Балкана и Италије могуће у оквиру компаративних, интердисциплинарних проучавања историјских и културних итало-јужнословенских прожимања, почев од незаобилазних студија Артура Кроније (1958), Јожа Пирјевца (1977), Никше Стипчевића (1979), Мате Зорића (1989, 1992, 1999, 2014), Мирјане Дрндарски (1989). Анализом архивских историјских и књижевних извора, објављених изворних текстова, необјављених бројних списа аутора и често анонимних чланака у периодичним публикацијама те поредбеним читањем (не)објављене кореспонденције, обраёује се књижевна и културна делатност тршћанских интелектуалаца и постојеће студије о италијанско-јужнословенским, а посебно италијанско-српским културним везама у XIX веку употпуњују се додатним резултатима истраживања и подацима у смислу прегледа италијанско-јужнословенских културних односа у XIX веку. У приступу тематици која покрива читаво једно столеће тематски су раздвојене две целине у којима се види улога тршћанског круга у познавању јужнословенске и српске литерарне стварности, и удео тог истог круга у разматрању историјских услова везаних за Јужне Словене и Србе, мада у многим случајевима није могуће разлучити књижевност од историје и обрнуто. Стога је осим излагања о књижевној и културној делатности у Трсту, обраёена повесна тематика везана за културну интелигеницју тршћанског и млетачког залива у оквиру италијанског националног препорода XIX века који је познат под називом Рисорёименто. Очекивани резултати и закључци су уској вези са хеуристичким приступом, који се односи на откривање нових чињеница и сазнања. У приступу овој тематици полазна временска тачка је учестало питање да ли је икако дошло до додира измеёу тзв. „Доситејевог круга―, тј. сарадника Доситеја Обрадовића који су боравили у Трсту на граници два века, и тзв. „Томазеовог круга― сарадника који су у Трсту били активни у првој половина XIX века. Резултати истраживања показују да је, и поред деценија комуникативног „вакуума― измеёу једне и друге скупине, ипак у суштини дошло до „укрштања― измеёу два круга и да је и овом приликом Доситејева личност била кључна, исто као што је делатност Вука Стефановића Караџића привлачила пажњу литерата нешто касније, средином XIX века. Главни резултати истраживања, меёутим, односе се на уочавање и анализу мреже сарадње две стране Јадрана, која је значајна и одлучујућа за судбину Јужних Словена и Срба у XIX веку и која обухвата бројна имена данас већином заборављених актера повесних и културних догаёаја везаних за формирање нација у Европи. Уз формирање мреже делатности културних радника Трста и Венеције, може се говорити и о оцртавању мапе конспиративних контаката и путовања по Европи, са епицентром у тршћанском и млетачком заливу. На тај начин се овим радом употпуњује слика о италијанско-јужнословенским и српским односима, чиме ће се такоёе допринети познавању присуства српске културе на италијанском тлу, али и улоге италијанских патриота у историјским догаёајима који су карактерисали Србе око половине XIX века, а пре свега формирање заједнице Јужних Словена, тада познате под именом Југославија

Description (srp)

Друштвено-хуманистичке науке, филологија - Наука о књижевности / Social Sciences and Humanities, Philology - Literature Studies Datum odbrane: 26.9.2018.

Description (eng)

The objective of this doctoral dissertation is to analyze the activity of the Triestine cultural circle as it relates to the South Slavs. This analysis will provide insight into the activity of the whole circle of cultural workers – those referred to with the syntagma of ―Triestine cultural circle‖ – who were in contact with the South Slavs in the middle of the 19th century. The cultural and literary treasures of the South Slavs who are often defined by the historical ethnonym ―Illyrians‖ were the source of inspiration for the works of the Triestine circle. These cultural workers first came together in support of Giuseppe Mazzini and Niccolò Tommaseo; the axis of this socio-cultural phenomenon eventually came to consist of Francesco Dall‘Ongaro and PacificoValussi, and it included Antonio Madonizza, Antonio Somma, Giuseppe Vollo, Caterina Percoto, Heinrich Stieglitz, Ivan August Kaznaĉić, Orsatto Pozza as well as others. The activities of this group, however, were not limited to the city of Trieste as the members were also active in Venice, especially during the two-year revolutionary period from 1848 to 1849, since the anti-Austrian struggle of the Italian patriots was linked specifically to Venice, and not to Trieste. The methodology employed is that of a detailed observation of the relations between the various national and ethnic groups (in Italy and the Balkans) within an interdisciplinary framework that focuses on Italian-South Slav historical and cultural ties, beginning with the essential studies of Arturo Cronia (1958), Joţe Pirjevec (1977), Nikša Stipĉević (1979), Mate Zorić (1989, 1992, 1999, 2014), Mirjana Drndarski (1989). The analysis of archival historiographic and literary sources, (un)published original texts, (un)published numerous authors‘ papers and often anonymous articles in periodical publications, and comparative reading of (un)published correspondence, deals with the literary and cultural activity of the intellectuals and so the existing studies of Italian-South Slavic, and especially Italian-Serbian cultural ties in the 19th century are complemented by additional research results and data on Italian-South Slavic cultural relations in the 19th century. This study covers the entire 19th century and is divided into two parts: one concentrates on the role played by the Triestine circle in establishing the canonic approach to the South Slav and Serbian literary reality, and the other focuses instead on the historical conditions that were the backdrop to the interrelations between these cultures. In many cases the literary and the historical overlap and intermingle so that it is not possible to make net distinctions between them. In addition to the sections on literary and cultural activities in Trieste, the main themes related to the cultural intelligence of the Trieste and Venetian bay were analyzed within the context of the Italian nationalist political and social movement of the 19th century, which is known as the Risorgimento. Expected results and conclusions are closely related to the heuristic approach, which refers to the discovery of new facts and knowledge. In the approach to this topic, the starting point was the frequently asked question of whether there was any contact between the so-called ―Obradović circle‖, i.e. Dositej Obradović‘s associates who stayed in Trieste in the decades between the two centuries, and ―Tommaseo‘s circle‖ of associates who were active in Trieste in the first half of the 19th century. The results of the study show that, despite decades of a communicative ―vacuum‖ between the two groups, there was essentially a ―crossing‖ point between the two circles, and that Obradović‘s personality was crucial to this ‗crossing‘ at the beginning of the 19th century, while Vuk Stefanović Karadţić‘s activity attracted the attention of literates a little bit later, in the middle of the 19th century. The main results of the research, however, relate to the observation and analysis of the network of cooperation between groups on the two sides of the Adriatic, which was significant and decisive for the fate of the South Slavs and Serbs in the 19th century. The history of this communication includes the names of many now forgotten figures who played important parts in the historical and cultural events that led to the formation of nations in Europe. In retracing the formation of this network of cultural workers in Trieste and Venice, it is also possible to reconstruct a map of the political conspiracies and their movement across Europe that had their epicenter in the Triestine and Venetian bays. This dissertation therefore completes the picture of the Italian-South Slavic and Serbian relations, which will also contribute to the knowledge of the presence of Serbian culture on Italian soil, as well as the role of Italian patriots in historical events that took place among the Serbs around the middle of the 19th century, and above all the formation of the nation of South Slavs, then known as Yugoslaviа

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srbija, Srbi

Тршћански културни круг, Јужни Словени, Срби, XIX в.

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srbija, Srbi

Triestine Cultural Circle, Southern Slavs, Serbs, 19th c.