Title (srp)

Ispitivanje kvaliteta života kod osoba sa malokluzijama predviđenih za lečenje fiksnim ortodontskim aparatima : doktorska disertacija

Author

Vučić, Ljiljana S., 1960-

Contributor

Glišić, Branislav, 1962-
Pekmezović, Tatjana, 1964-
Šćepan, Ivana, 1962-
Nikolić, Predrag, 1957-
Drulović, Jelena, 1960-

Description (srp)

Malokluzije su visoko prevalentne dentofacijalne nepravilnosti koje mogu značajno da utiču na funkciju i estetiku orofacijalne regije. Poremećana funkcija i narušena estetika u ovoj regiji, imaju potencijal da dovedu do problema u domenu psihosocijalnog prilagođavnja, što kod osoba koje imaju malokluziju može negativno da utiče na kvalitet života. Kvalitet života, po mišljenju Svetske zdravstvene organizacije, predstavlja individulanu percepciju osobe o poziciji u životu u kontekstu kulturološkog i vrednosnog sistema u kojem osoba živi, u odnosu na lične ciljeve, standard i brige, na koji utiču fizičko zdravlje, psihološki staus, nivo nezavisnosti, društveni odnosi, lična uverenja i odnos sa bitnim karakteristikama okruženja. U našoj populaciji do danas nije ispitivan kvalitet života povezan sa malokluzijama. Cilj ove studije je bio da se utvrdi da li, koliko i u kojim domenima, postojeće malokluzije utiču na kvalitet života kod odraslih osoba sa okluzalnim nepravilnostima u srpskoj popluaciji. Ostali ciljevi su se odnosili na ispitivanje korelacije kvaliteta života ispitanika sa: težinom malokluzija, skeletnim varijablama malokluzija, psihološkim satusom povezanim sa depresivnim i anksioznim simptomima i nivoom samopoštovanja, sa polom i uzrastom i sa izabarnom terapijskom opcijom. U studiju je bilo uključeno dvesta četrdeset ispitanika sa malokluzijama, uzrasta osamnaest i više godina, koji su se, na Klinici za ortopediju vilica Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogrdu, javili zbog potrebe i zahteva za ortodontskom terapijom. Kvalitet života i psihološki status ispitanika su procenjeni instrumentima za merenje u formi upitnika koje su ispitanici popunjavali samostalno. Za ispitivanje kvaliteta života povezanog sa fizičkim i mentalnim zdravstvenim stausom primenjen je opšti upitnik SF--36. Za ispitivanje kvaliteta života povezanog sa malokluzijama primenjen je specifični upitnik za procenu kvliteta života povezanog sa dentofacijalnim deformitetima OQLQ koji je, u prvom delu studije, kulturološki prilagođen, klinički evaluiran po pitanju psihometrijaskih karakteristika i validiran na uzorku pacijenata sa ortodontskim nepravilnostima. Pomoću Bekovih skala depresivnosti i anksioznosti procenjeno je da li kod ispitanika postoje i u kolikoj meri su izražene depresivnost i anksioznost. Primenom Rosenbergove skale samopoštovnja kod ispitanika je izmeren nivo samopoštovanja...

Description (srp)

Medicinske nauke, Stomatologija - Ortodoncija / Medical Sciences, Dentistry- Orthodontics Datum odbrane: 12.06.2018.

Description (eng)

Malocclusions are highly prevalent dentofacial disorders that can significantly affect the function and aesthetics of the orofacial region. Disturbed function and aesthetics in this region have the potential to lead to problems in the domain of psychosocial adaptation, which in persons with malocclusion can negatively affect the quality of life. According to the World Health Organization, the quality of life represents an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live, in relation to their personal goals, expectations, standards and concerns, and is influenced by the person’s physical health, psychological state, social relationships, personal beliefs and relationships with essential characteristics of their environment. To date, the Quality of Life related to malocclusion has not been examined in our population. The aim of this study was to determine whether, to what extent, and in what domains malocclusion affects the Quality of Life in adults with occlusal irregularities in the Serbian population. Further aims of this study were to establish the correlation between the quality of life of the respondents and: severity of malocclusion, skeletal parameters of malocclusion, psychological status related to depression and anxiety symptoms and to the level of self-esteem, gender and age, and the recommended therapeutic option. The study included two hundred and forty respondents with malocclusion, aged eighteen and older, who needed and required orthodontic treatment and were referred to the Department of Orthodontics at the Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade. The quality of life and psychological status of the respondents were assessed by administering measurement instruments in the form of questionnaires, filled out by the respondents individually. The Quality of Life related to physical and mental health was assessed with the use of generic SF-36 questionnaire. Malocclusion-related Quality of Life was assessed by using the specific Orthognathic Quality of Life Questionnaire, OQLQ. In the first part of the study this questionnaire was culturally adapted and clinically evaluated in terms of psychometric characteristics, and validated on a sample of patients with orthodontic irregularities...

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Stomatološka protetika

Malocclusion, Quality of Life, Questonnaire, Validation, Clinical Correlations

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Stomatološka protetika

malokluzije, kvalitet života, upitnik, validacija, klinički korelati

616.314-007-089.23(043.3)