Title (srp)

Повезаност родитељског надзора и екстернализованих проблема у понашању код ученика средњих школа : докторска дисертација

Author

Kovačević Lepojević, Marina, 1980-

Contributor

Ilić, Zoran, 1953-
Popović, Zorica.
Radulović, Danka, 1958-
Stakić, Đurađ
Simeunović Patić, Biljana, 1970-

Description (eng)

Starting from the belief that there is a very high level of interdependence between countries and regions in the modern world, that is indivisibility of security at a global level, the Republic of Serbia, acting on its foreign policy plan, advocates affirmation of cooperative security concept. Considering the fact that development of cooperation at a bilateral and multilateral level can significantly contribute to national security, it advocates strengthening of the role of the UN as the world organization, getting the status of the EU member and active participation in the NATO programme “Partnership for Peace”, taking into account the opinion on neutrality of the country in relation to the existing military alliances. During the previous decade (particularly the last couple of years) the expansion in terms of the Serbian Armed Forces engagement in multinational operations has been obvious. In addition to a significant increase in the number of the engaged Ministry of Defence and Serbian Armed Forces personnel, the engagement framework has been expanded – besides the UN missions our country participates in the EU multinational operations, as well. As one of the founders of the Non-Aligned Movement, in the condition of the world division into blocs, Yugoslavia was rather noticeable among the UN members due to its participation in peacekeeping missions, thus giving a concrete contribution to peacekeeping in the world. In the changed international circumstances after the Cold War, the nature of conflicts in the world has largely changed (the focus of conflicts has been transferred from intercountry to a level of intracountry conflicts), and the way of their resolution, as well. Following the tradition of participation in the UN peacekeeping operations, our country gives a significant contribution to contemporary multidimensional operations...

Description (srp)

Полазећи од уверења да у савременом свету постоји изузетно висок ниво узајамне зависности држава и региона, односно недељивост безбедности на глобалном нивоу, Република Србија се у свом деловању на спољнополитичком плану залаже за афирмацију концепта кооперативне безбедности. Сматрајући да се развијањем процеса сарадње на билатералном и мултилатералном плану може знатно допринети националној безбедности, залаже се за јачање улоге Уједињених нација као светске организације, добијање статуса чланице Европске уније и активно учешће у програму НАТО „Партнерство за мир“, уз став о неутралности земље у односу на постојеће војне савезе. Током претходне деценије (нарочито последњих неколико година) евидентна је експанзија у погледу употребе Војске Србије у мултинационалним операцијама. Уз изузетно повећање броја ангажованих припадника Министарства одбране и Војске Србије, проширен је и оквир деловања – поред мисија Уједињених нација наша земља учествује и у мултинационалним операцијама Европске уније. Као један од оснивача Покрета несврстаних земаља, у условима блоковске поделе света, Југославија је међу чланицама Уједињених нација била веома запажена због свог учешћа у мировним мисијама, чиме је давала конкретан допринос очувању мира у свету. У измењеним међународним околностима након „хладног рата“, природа сукоба у свету се битно променила (са међудржавног, тежиште сукоба је померено на ниво унутар држава), а самим тим и начин њиховог решавања. Настављајући традицију учешћа у мировним операцијама Уједињених нација, наша земља даје знатан допринос савременим мултидимензионалним операцијама...

Description (srp)

Специјална едукација и рехабилитација - Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања / Special Education and Rehabiltation - Theoretic and methodical approach in prevention and treatment of behavioural disorder Datum odbrane: 14.9.2018.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Specijalna pedagogija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba

екстернализовани проблеми, родитељски надзор, афективно везивање за родитеље, васпитни поступци родитеља, средњошколци

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Specijalna pedagogija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba

externalising problems, parental monitoring, attachment to parents, parenting practices, secondary school students