Title (srp)

Клиничко-епизоотиолошко испитивање пироплазмозе коња на простору Централног Балкана и њен утицај на оштећење ДНК домаћина: докторска дисертација

Author

Davitkov, Darko, 1987-

Contributor

Stevanović, Jevrosima, 1970-
Krstić, Vanja, 1964-
Stanimirović, Zoran, 1962-
Borozan, Sunčica, 1958-
Šekler, Milanko

Description (srp)

Пироплазмоза коња представља значајно векторски преносиво обољење са великом раширеношћу и економским утицајем на коњарство широм света. Узрочници пироплазмозе коња су протозое Theileria equi и Babesia caballi. Обољење може бити присутно код коња и супклинички, али може бити праћено и озбиљном клиничком сликом. Циљ ове докторске дисертације је био опсежно клиничко- епизоотиолошко испитивање приплазмозе коња на простору централног Балкана, где би испитивали присуство паразита молекуларним методама детекције, пратили хематолошке и биохемијске параметре, параметре оксидативног стреса и на крају степен оштећења ДНК ћелија домаћина услед присуства паразита. У циљу стицања увида у преваленцију обољења спровели смо молекуларну епизоотиолошку студију која је укључивала 165 коња, са осам локалитета са простора три државе (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина). Прво смо урадили PCR методу за детекцију 450 бп дугог сегмента 18S rRNК гена који је присутан код свих Theileria и Babesia врста. За дефинитивну детекцију врсте је урађен мултиплекс PCR. Да би потврдили добијене резултате урађено је секвенцирање позитивних узорака. Укупна преваленција T. equi и B. caballi на испитиваном простору износила је 32,1% и 1,8%, респективно. У Србији је установљена преваленција од 40,2% за Т. еqui и 0,6% за B. caballi, у БиХ 16,7% за Т. еqui и 4,2% за B. caballi, а у Црној Гори 8,3% за Т. еqui и 8,3% за B. caballi. Резултати секвенцирања су потврдили 100% подударност са врстама установљеним на основу методе мултиплекс PCR...

Description (srp)

Ветеринарска медицина - Клиничка дијагностика, патологија и терапија / Veterinary medicine- Clinical diagnostics, pathology and animal therapy животиња Datum odbrane: 16.07.2018.

Description (eng)

Equine piroplasmosis is a significant vector-prone disease with a high degree of widespread and economic impact on horse industry throughout the world. The causative agents of equine piroplasmosis are protozoas Theileria equi and Babesia caballi. The disease can be present subclinical in horses, but also it can be accompanied by a serious clinical picture. The goal of this doctoral dissertation was the comprehensive clinical and epizootiological examination of the equine piroplasmosis on the central Balkan region, where we would investigate the presence of parasites by molecular detection methods, to follow the haematological and biochemical parameters, the parameters of oxidative stress and at the end, the degree of host cells DNA damage due to parasites presence. In order to gain insight into the prevalence of the disease, we conducted a molecular epidemiological study involving 165 horses, from eight locations from three countries (Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina). First, we did a PCR method for the detection of a 450 bp long segment of the 18S rRNA gene which is present in all Theileria and Babesia species. For the definitive species identification, a multiplex PCR was done. In order to confirm obtained results, sequencing of positive samples was made. The overall prevalence of T. equi and B. caballi in the study area was 32.1% and 1.8% respectively. In Serbia a prevalence of 40.2% was established for T. equi and 0.6% for B. caballi, in BiH 16.7% for T. equi and 4.2% for B. caballi, and in Montenegro 8.3% for T. equi and 8.3% for B. caballi. Results of the sequence analysis demonstrated 100% correspondence to multiplex PCR diagnosed Babesia species...

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

© All rights reserved

Subject

biochemical parameters, Commet assay, DNA damage, equine piroplasmosis, hematology, horses, multiplex PCR, oxidative stress

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Veterinarska medicina (31) -- Klini?ka veterinarska medicina (3112) -- Infektivne bolesti. Parazitske bolesti (311201)

Identifiers