Title (srp)

Генетички потенцијал веза (Ulmus laevis Pall.) за производњу наменског садног материјала : докторска дисертација

Author

Devetaković, Jovana, 1986-

Contributor

Ivetić, Vladan, 1972-
Stanković, Dragica, 1963-
Šijačić-Nikolić, Mirjana, 1968-
Grbić, Mihailo, 1951-
Popović, Vladan

Description (eng)

European white elm (Ulmus laevis Pall.) is most common in riparian forests around large rivers and it is tolerant to short-term flooding. Natural populations of this species are reduced due to the damages of changed wetlands and pandemics of Duch elm disease. European white elm is marked as an endangered species in some European countries, as well as in Serbia. One of the surviving and relatively numerous European white elm populations are located on The Veliko Ratno Ostrvo Island at the confluence of the Sava and the Danube, near Belgrade. Population consist of 89 trees, which are grouped across the island. In this study we conducted research on 3 levels: population level, test trees level and level of progeny i.e. half-sib lines which are observed for three years in progeny test and one year in two field trails. Results of molecular-genetic analysis show a high level of variability of nuclear and chloroplast genome. Analysis of the nuclear genome using microsatellites indicates population without inbreeding and incest, and without bottleneck in the past. Researches of the chloroplast genome are conducted on only 4 individuals and tested chloroplast regions were not used earlier on European white elm, but high variability is evidenced. Good health and different ages of trees in populations indicate high potential for sustainability and natural regeneration, as well as phenotype selection without vulnerability of genetic diversity. European white elm population on The Veliko Ratno Ostrvo Island can be consider as a good candidate for in situ conservation and future target seedlings production. Analysis of morphological attributes of fruits, seeds, and leaves confirm genetic variability. Concentration of heavy metals, zinc, lead, nickel, manganese and iron, in leaves of test trees show high genotype influence on accumulation...

Description (srp)

Вез (Ulmus laevis Pall.) је врста кoја уoбичајенo расте у кoмплексу алувијалнo-хигрoфилних шума, чест је дуж великих вoдoтoка и тoлерантан је на периoдичнo плављее. Прирoдне пoпулације oве врсте су редукoване пп брoјнoсти, каo и пo брoјнпсти стабала у оима, услед измена влажних станишта и ширеоа хпланске бплести брестпва. Вез је пзначен кап угрпжена врста у неким еврппским земљама, кап и у Србији. Једна пд пчуваних и релативнп брпјних пппулација веза налази се на Великпм ратнпм пстрву на ушћу Саве и Дунава, ппред Бепграда. Пппулација брпји 89 стабала, кпја су групимичнп расппређена пп целпм пстрву. Истраживаоа у пппулацији веза на Великпм ратнпм пстрву су извршена на нивпу пппулације, тест стабала и пптпмства, пднпснп half-sib линија, кпје су праћене у тесту пптпмства и у два теренска пгледа. Резултати мплекуларнп-генетичких анализа ппказују да се пппулација пдликује виспким нивппм генетичкпг диверзитета на нивпу једарнпг и хлпрппластнпг генпма. Анализе спрпведене применпм микрпсателита на нивпу једарнпг генпма указују да у пппулацији нема инбридинга и укрштаоа у српдству и да није прплазила крпз нагла смаоеоа брпјнпсти у прпшлпсти. На нивпу хлпрппластнпг генпма, такпђе је утврђен виспк нивп варијабилнпсти, иакп су истраживаоа спрпведена на малпм брпју индивидуа (4 стабла) и анализпм самп 4 хлпрппластна регипна, кпји дп сада нису тестирани кпд пве врсте. Дпбрп здравственп стаое и разнпдпбна структура пве пппулације указују на велики пптенцијал за пдрживпст и прирпднп ппдмлађиваое, кап и на успешну фенптипску селекцију без угрпжаваоа генетичкпг диверзитета. Пппулација веза на Великпм ратнпм пстрву мпже се сматрати дпбрим кандидатпм за in situ кпнзервацију врсте и кап дпбра пснпва за даљу прпизвпдоу наменскпг саднпг материјала...

Description (srp)

Šumarstvo / Forestry Datum odbrane: 06.07.2017.

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Šumarstvo

European white elm, target seedling production, genetic potential, biomass

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Šumarstvo

вез, наменска прoизвoдња садног материјала, генетички пoтенцијал, биомаса

630*232.1:582.635.1(497.11)(043.3)