Title (srp)

Оптимизација екстракције и карактеризација екстракта листа Urtica dioica L. за потребе испитивања дозно-зависног одговора у експерименталној хипертензији : докторска дисертација

Author

Vajić, Una-Jovana V., 1986-

Contributor

Bugarski, Branko, 1957-
Mihailović-Stanojević, Nevena
Knežević-Jugović, Zorica, 1969-
Grujić Milanović, Jelica.
Živković, Jelena

Description (srp)

Савремени начин живота карактеришу фактори који значајно могу да допринесу настанку и развоју кардиоваскуларних болести...

Description (srp)

Технолошко инжењерство - Биохемијско инжењертво и биотехнологија / Technological engineering - Biochemical engineering and biotechnology Datum odbrane: 18.09.2018.

Description (eng)

Modern life is characteriyed by factors that can significantly contribute to the development of cardiovascular diseases...

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Organska hemijska tehnologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Biotehnologija

optimization of exrection, stinging nettle, Urtica dioica L., phenolic compounds, hypertension, oxidative stress, lipid profile, antioxidant enzymes

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Organska hemijska tehnologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Biotehnologija

оптимизација екстракције, коприва, Urtica dionica L., фенолна једињења, хипертензија, оксидативни стрес, липидни статус, ензими антиоксидативне заштите

602.44:577.1(043.3)