Title (srp)

Готски мотиви у прози Фленери О'Конор : докторска дисертација

Author

Vujošević, Vladimir V., 1986-

Contributor

Vukčević, Radojka, 1952-

Description (eng)

The analysis of Gothic motifs in the prose of Flannery O'Connor can provide us with important insights into the key features of O'Connor's poetics. The exploration of this thesis unfolds in several directions. In the first part of this disertation, after the Introduction, a concise cultural history of the so-called ''Gothic fiction" is presented. The Gothic is essentially tied to an "enlightened", emancipatory perception of the Middle Ages and of the feudal, Catholic past. Gothic perspective always implies some form of "emancipatory" viewpoint from which religious, political and epistemological forms of the past may appear as something "anachronous" and incomprehensible, and therefore both threatening and "dark"...

Description (srp)

Анализа готских мотива у прози Фленери О'Конор може нам пружити важне увиде у кључне особености О'Конорине поетике. Потврђивање ове тезе одвија се у неколико праваца. У првом дијелу рада, након Увода, представљамо концизну културну историју тзв. „готске фикције“. „Готика“ је суштински везана за једну „просвијећену“ перцепцију средњег вијека и феудалне, католичке прошлости. Готска перспектива увијек подразумијева неки облик „еманципаторског“ становишта са којег се вјерске, политичке и епистемолошке форме прошлости могу појавити као нешто „анахроно“ и неразумљиво, а самим тим и као пријетеће и „мрачно“...

Description (srp)

Наука о књижевности - Америчка књижевност / Literature - American Literature Datum odbrane: 26.05.2018.

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Američka književnost (studije)

Фленери О'Конор, готски мотиви, чудовишност, повратак прошлости, деформитет, „зазорно“, „језиво“, средњи вијек, католицизам, просвјетитељство

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Američka književnost (studije)

Flannery O'Connor, Gothic motifs, monstrosity, the return of the past, deformity, "abject", "uncanny", Middle Ages, Catholicism, Enlightenment