Title (srp)

Развој техника за решавање инверзног фотоакустичког проблема : doktorska disertacija

Author

Nešić, Mioljub V. 1984-

Contributor

Tadić, Milan, 1964-
Galović, Slobodanka.
Arsoski, Vladimir, 1975-
Matavulj, Petar, 1971-
Mihailović, Peđa, 1973-

Description (srp)

Фотоакустичке мерне методе се интензивно развијају у последње четири децeније и налазе све разноврснију примену у науци, техници, медицини и стоматологији: од истраживања везе између структуре материје и њених термалних, еластичних, оптичких, електричних и других физичких особина, посебно на ниској временској (испод 0,1 милисекунде) и просторној скали (субмикронској), преко карактеризације наноелектронских направа и фотонских кристала, па све до in vivo дијагностике у медицини...

Description (srp)

Физичка електроника - Наноелектроника и фотоника / Phisical electronics - Nanoelectronics and photonics Datum odbrane: 19.04.2018.

Description (eng)

Photoacoustic (PA) measurement methods have been intensively developed in the last four decades and have found versatile application in science, technique, medicine and dentistry: from explorations of the relationship between structure of matter and its thermal, elastic, optical, electrical and other physical properties (especially at low timescale – under 0.1 ms and small space-frame – submicron), through characterization of nanoelectronic devices and photon crystals, all the way to in vivo diagnostics in medicine...

Object languages

Serbian

Date

2018

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Nanoelektronika

фотоакустика, инверзни проблем, термоеластична карактеризација, осликавање,топлотна меморија, експоненцијални проблеми математичке физике, неуронскемреже

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Nanoelektronika

photoacoustics, inverse problem, thermoelastic characterization, imaging, thermalmemory, exponential problems of mathematical physics, neural networks