Title (srp)

Ispitivanje koncentracije gvožđa, cinka i bakra i antioksidativnog statusa u majčinom mlijeku, serumu beba i majki i hrani za odojčad: doktorska disertacija

Author

Đurović, Dijana D., 1970-

Contributor

Vrvić, Miroslav M., 1952-
Lugonja, Nikoleta
Manojlović, Dragan, 1961-
Beškoski, Vladimir
Mugoša, Boban

Description (srp)

Mikroelementi, odnosno elementi u tragovima, su supstance koje čine manje od 0,01% ukupne tjelesne mase. Gvoţđe, cink i bakar spadaju u osnovne elemente koji su neophodni za rast i razvoj kako odojčadi tako i tokom cijelog ţivota, obzirom da ulaze u sastav velikog broja enzima. Dosadašnjim istraţivanjima je utvrđeno da neki elementi u tragovima, koji se ponašaju kao redoks katalizatori, mogu biti dio aktivnog mjesta ili kofaktori antioksidativnih enzima, te se mogu ponašati i kao antioksidansi. Elementi u tragovima imaju vaţnu ulogu u rastu i razvoju. Iako su potrebni samo u malim količinama, unos ne mora uvijek biti adekvatan. Nedostatak elemenata u tragovima moţe se pojaviti u dojenčadi iz različitih razloga. Biodostupnost esencijalnih mikroelemenata kod odojčadi isključivo zavisi od kvaliteta majčinog mlijeka, tj. od sadrţaja nutrijenata u majčinom mlijeku, duţine dojenja i fizioloških faktora kao što su apsorpcija nutrijenata i uzimanje suplemenata, kako u trudnoći tako i u procesu dojenja. Smanjen unos cinka utiče na zastoj u rastu oštećujući i imuni sistem. Nedostatak bakra utiče na povećavanje slobodnih radikala i smanjuje sposobnost odbrane organizma od oksidativnog stresa. Smanjenje Zn i Cu kod odojčadi povezano je sa nedostatkom gvoţđa što moţe dovesti do većeg broja komplikacija. Zahvaljujući različitim sastojcima, majčino mlijeko je najbolja hrana za odojče, koja pored nutritivnih i bioloških vrijednosti neophodnih za rast, doprinosi jačanju odbrambenih mehanizama, stimulišući imuni sistem, poboljšavajući razvoj endogenih odbrambenih mehanizama, kao i rast zdrave mikroflore. Sastav mlijeka majki prijevremeno rođene djece se razlikuje od mlijeka majki terminske djece...

Description (srp)

Biohemija - Biohemija hrane i ishrane / Biochemistry - Food biochemistry Datum odbrane: 05.07.2017.

Description (eng)

Micro-elemements or trace elements, are substances that make less than 0.01% of total body weight. Iron, zinc and copper are among basic elements necessary for growth and development of infants and further throughout life, as they are part of a large number of enzymes. Previous researches has found that some trace elements, which act as redox catalysts, may be part of the active site or cofactors of antioxidant enzymes, and they can act aslo as antioxidants. Trace elements play an important role in growth and development of humans. Although they are needed only in small amounts, their intake do not have to be appropriate. The lack of trace elements may occur in infants, for various reasons. The bioavailability of essential microelements in infants depends exclusively on the quality of breast milk, ie. of nutrients content in breast milk, duration of breastfeefing and physiological factors such as the absorption of nutrients and supplements intake, both in pregnancy and in breastfeeding period. Decreased intake of zinc causes the growth arrest, damaging the immune system. Copper deficiency causes the increase of free radicals and reduces the ability of defenses against oxidative stress. Reduction of Zn and Cu in infants is associated with iron deficiency which can lead to greater number of complications...

Object languages

Serbian

Date

2017

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

CC BY 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/

Subject

micro-elements, iron, copper, zinc, breast milk, serum, infant formulas, inducedcoupled plasma optical emission spectrometer, atomic absorption spectrometry, antioxidantstatus, EPR, ORP

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Hemija (25) -- Analiti?ka hemija (2505)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Biološke nauke (28) -- Biohemija (2812)

Identifiers