Title (srp)

Вербални и невербални аспекти егзекутивних функција код деце са сметњама у развоју : докторска дисертација

Author

Buha, Nataša S. 1975-

Contributor

Gligorović, Milica, 1966-
Japundža-Milisavljević, Mirjana, 1974-
Lakić, Aneta, 1952-

Description (eng)

Early school years represent a highly dynamic period of significant progress in development of numerous cognitive abilities and skills which are essential for adequate academic success. This is also a period when a number of children manifest learning difficulties. Considering the fact that there are different factors lying behind the learning difficulties, the aim of this disertation is to determine the relationship between developmental level of executive functions and learning difficulties in population of younger school-aged children. Sample consists of 114 students with typical intellectual development, of both gender, attending third (48,2%) and forth grade (51,8%) of primary school. The age of participants ranges between 8,7-10,8 years (M=9,80; SD=0,57). Analysis of various developmental abilities that are necessary for academic success, assessed by means of Acadia test with cutoff criteria of one standard deviation, showed that 18,4% of children have difficulties in various developmental areas. Analysis of developmental level of executive functions in children with learning difficulties, determined that they lag behind their peers in verbal planning skills. Their basic executive functions (verbal and nonverbal) are also lower, but only compared with children whose developmental achievements are in the range of upper level of average or above average (for a given sample). In the domain of nonverbal planning skills, their scores are also lower, but only compared with children with highest developmental achievements...

Description (srp)

Рани основношколски узраст представља изразито динамичан период у коме се одиграва значајан напредак у развоју бројних когнитивних способности и вештина које су неопходне за адекватан школски успех. То је уједно и период када известан број деце испољава сметње у учењу. С обзиром на то да се у основи тешкоћа у учењу налазе различити фактори, циљ ове дисертације је утврђивање односа између нивоа развоја егзекутивних функција и сметњи у учењу код деце млађег школског узраста (III и IV разреда). Узорак истраживања чини 114 ученика типичног интелектуалног развоја, оба пола, који похађају трећи (48,2%) и четврти разред (51,8%) основне школе. Узраст испитаника се креће у распону од 8,7-10,8 година (AS=9,80; SD=0,57). Анализом различитих развојних способности које су предуслов развоја академских вештина, применом Акадија теста и критеријума одступања за једну и више стандардних девијација, утврђено је да тешкоће у различитим областима испољава 18,4% деце. Анализом нивоа развоја егзекутивних функција код деце са сметњама у учењу, утврђено је да су они знатно лошији у домену вербалног планирања. Ниво развоја базичних егзекутивних функција (и вербалних и невербалних) код ове деце је такође нижи, али само у односу на децу чија су постигнућа на Акадија тесту у равни горње границе или изнад просека (за дати узорак). Остварују и знатно нижа постигнућа у домену невербалног планирања, али само у односу на децу која остварују најбоља постигнућа на Акадија тесту...

Description (srp)

Специјална едукација и рехабилитација - Олигофренологија / Special education and rehabilitation - Special education and rehabilitation of persons withdisabilities in mental development Datum odbrane: 14.9.2016.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY 2.0 AT - Creative Commons Attribution 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Specijalna pedagogija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba

сметње у учењу, егзекутивне функције, млађи школски узраст, типична популација, Акадија тест развојних способности

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Specijalna pedagogija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba

learning difficulties, executive functions, younger school-aged children, typical population, Acadia Test of Developmental Abilities