Title (srp)

Базичне академске вештине деце са развојним поремећајем координације : докторска дисертација

Author

Nišević, Snežana D., 1969-

Contributor

Nikolić, Snežana, 1961-
Nikolić, Snežana, 1961-
Ilić-Stošović, Danijela
Krstić, Nadežda, 1958-
Đorđević, Srboljub, 1959-

Description (srp)

Специјална едукација и рехабилитација - Соматопедија / Special education and rehabilitation - Special education and rehabilitation in physical disability Datum odbrane: 30.9.2016.

Description (eng)

У савременој педагошкој пракси, веома је актуелна расправа о концепту неочекиваних тешкоћа у неким областима развоја, учења и адаптације са којима се суочавају деца у периоду поласка у школу и у првим годинама школовања. Ови проблеми се у стручној литератури означавају као специфични, неуроразвојни поремећаји. Са друге стране, моторичке функције, као мост преко кога се одвија стицање искустава, међуљудска комуникација, психосоцијални развој личности, током развојног периода могу бити значајан индикатор когнитивног функционисања. Дефицити у моторичком функционисању код деце имају значајне последице на њихова академска постигнућа и истовремено утичу на поремећај уклапања у ширу и ужу социјалну средину. И поред тога се, у контексту неуроразвојних поремећаја, још увек мањи значај придаје едукацији покрета и третману моторичких поремећаја. Развојни поремећај координације или неспретност код деце, који, пре свега због учесталости јављања и придружених сметњи, представља значајно стање детињства, последњих година привлачи све већу пажњу истраживача. Основни циљ овог истраживања је испитивање повезаности развојних поремећаја координације и квантитета и квалитета усвојених базичних академских вештина (читања, писања и рачунања) код деце млађег школског узраста. Интенција истраживања је да покаже значај и потребу дефинисања и установљавања методологије детекције, дијагностике и интервенције према деци са развојним поремећајима координације у процесу образовања...

Description (eng)

In contemporary pedagogical practice, it is actual discusion on the concept of unexpected difficulties in some areas of development, learning and adaptation faced by children in the period starting school and the first years of schooling. These problems are recognized in the literature as specific, neurodevelopmental disorders. On the other hand, the motor functions is a bridge for taking place the acquisition of experience, interpersonal communication, psychosocial development. It may be a significant indicator of cognitive functioning during the developmental period. The motor functioning deficits in children have significant effects on their academic achievements and have influence to the fitting disorder in narrow and wider social environment at the same time. Nevertheless, in the context of neurodevelopmental disorders, still less importance given to education movement and treatment of motor disorders. The growing interest of researchers attracted a developmental coordination disorder or clumsiness in movement which is an important condition of childhood due to the frequency of occurrence and associated disorders. The main goal of this research was to examine the connection between developmental coordination disorders and the quantity and quality of the adopted basic academic skills of reading, writing and computing in younger school age children in regular schools. Also we reviewed presence of the forms of support which are given to these children. The intention of the research was to show the importance and necessity of defining and establishing the methodology for the detection, diagnosis and intervention of children with developmental coordination disorders in the education process...

Object languages

English

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Specijalna pedagogija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba

neurodevelopmental disorder, developmental coordination disorder, reading, writing, computing, ecological approach, motor skills development

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Specijalna pedagogija. Vaspitanje, obrazovanje i obučavanje posebnih grupa i osoba

неуроразвојни поремећај, развојни поремећај координације, читање, писање, рачунање, еколошки приступ, моторички развој