Title (srp)

Транзиција ферилитета и контрола рађања становништва Тимочке крајине: докторска дисертација

Author

Radovanović, Olica Z., 1966-

Contributor

Rašević, Mirjana
Devedžić, Mirjana
Radivojević, Biljana, 1953-

Description (srp)

Демографска транзиција условљена недовољним рађањем карактерише савремене негативне демографске процесе који су започети у земљама Европе, а током друге половине 20.века постају одлика развијених земаља и земаља у развоју усвајањем ниских репродуктивних норми. Овај период одликује Друга демографска транзиција са променама у систему вредности, породичним односима и фертилитетним одликама становништва, као и са усвајањем метода контроле рађања. Простор Тимочке крајине се одликује демографском транзицијом плодности женског становништва већ крајем 19.века, условљавајући негативни тренд демографског развоја који представља претечу екстремно ниског фертилитета Србије. Ови процеси су детерминисани историјским процесима на овом простору, култролошким, етничким, историјским наслеђем и укорењеним облицима репродуктивног понашања становништва, тако да је поред друштвеног, привредног и економског развоја, значајна и специфичност демографског развитка простора. Трансформација проширене у просту репродукцију, и достизање нивоа фертилитета женског становништва недовољног за просту замену генерација детерминише на самом почетку 21.века, да се овај простор Срије, налази у одмаклој фази демографске транзиције са дубоком биолошком депопулацијом. Достигнути ниво транзиције фертилитета и транзиције контроле рађања на простору Тимочке крајине праћен је и интензивним просторним кретањима кроз историјске етапе, наглашавајући губитак популационе снаге којим се одликује овај простор више од једног века, као и другим одликама становништва и друштва одређених историјских етапа. Зато је значајно и научно оправдано сагледати ове феномене и кроз доступне изворе научне и стручне литературе са подацима о овом простору. Циљ у овој докторској дисертацији је утврдити и научно аргументовати основне карактеристике и специфичности демографског развитка, транзиције фертилитета и 5 транзиције контроле рађања Тимочке крајине...

Description (srp)

Географија - Демографија / Geography- Demography Datum odbrane: 26.09.2016.

Description (eng)

The demographic transition caused by insufficient birth rate is characteristic for modern negative demographic processes which started in European countries, and during the second half of the 20th century became a distinctive feature of developed and developing countries by accepting low reproductive norms. This period is marked as Second demographic transition with changes in value system, family relations and fertility features of the population, as well as accepting the methods of birth control. The Timocka krajina region started having a demographic transition of the fertility of female population at the end of the 19th century, which caused a negative trend of demographic development leading to an extremely low fertility rate in Serbia. These processes are determined by historical events in this region and by cultural, ethnical and historical legacy and forms of reproductive behavior of the population, so that beside social, industrial and economical factors, another important factor is the specific demographic development of the region. The transformation from expanded to simple reproduction rate and reaching the fertility level of female population which is inadequate for the plain replacement of generations determines that this region of Serbia is in the late phase of a demographic transition towards deep biological depopulation. The reached level of fertility transition and birth control transition in Timocka krajina region is accompanied by intensive migration through historical times, which marks the loss of work force which was characteristic for this area for more than a century like other features of the population and societies at different historical times. Thus it is important and scientifically justified to observe these phenomena through available sources of scientific and technical publications about this region. The aim of this dissertation is determining and scientifically argumenting the basic characteristics and specificity of demographic development of fertility transition and transition of birth control in Timocka krajina region. The task of this research is a scientific exploration of the influence of traditional and historical legacy and modern demographic development, migrational components and non-demographic influence on the establishment and formation of demographic flows and levels of transition of fertility and birth control, temporal and spatial characterisation of demographic processes and the consequences of 8 biological depopulation, with establishing phases, stages and the consequences of demographic aging, disturbing of relations of age contigents of female population, as well a scientific analysis of mutual dependency of the development of population and the area it inhabits...

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

fertility transition, birth control, biological depopulation, demographic development, temporal and spatial stages of demographic processes, Timocka krajina region

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Geografija (13) -- Opšta geografija (1308) -- Antropogeografija (130803) -- Demografija (130803A) -- Populaciona politika (130803AD)

Identifiers