Title (srp)

Дистрибуција и облици фосфора у карбонатном чернозему у зависности од система гајења кукуруза: докторска дисертација

Author

Milić, Stanko B., 1975-

Contributor

Žarković, Branka, 1957-
Kresović, Mirjana, 1958-
Bogdanović, Darinka, 1951-
Vasin, Jovica, 1969-
Čakmak, Dragan, 1957-

Description (eng)

modern agriculture, global studies are directed toward more efficient use of phosphorus fertilizers, its recycling, and the use of alternative sources. This study is based on monitoring the effect of crop rotation and fertilizers (manure, harvest residues and mineral fertilizers) on the presence of phosphorus and its fractions in different layers of rhizosphere by long-term use of particular maize growing systems. Soil samples for the study within this dissertation were taken from long-term trial of the Institute of Field and Vegetable Crops at Rimski Šančevi. The trial was set up as three-factorial, and replicated four times, according to the plan of divided plots (split-plot design with randomized variants). The following factors were analysed: 1. Fertilizing systems: single-crop system (control, NPK, NPK+maize remains, NPK+manure) and two-crop rotation – maize/barley (manure, NPK+manure); 2. Soil depth: 0-20 cm; 20-40 cm; 40-60 cm; 3. Maize hybrids: NS 3014; NS 4015; NS 5043; NS 6010; NS 6030. Within the study, phase soil sampling was planned after the maize harvest and during growing period in particular sub-periods of the growing season (2- 3 leaves, 5-7 leaves, silking stage, milk stage). Additionally, plant material was analysed by sampling the first leaf to an ear, as well as yield and morphological traits at the end of growing period. Large number of physical and chemical trait parameters of soil was monitored during the study: mechanical composition, fractionation of structural aggregates, basic chemical characteristics of soil, total and available content of trace elements and heavy metals, content of total phosphorus, content of organic phosphorus, fractionation of inorganic phosphorus for carbonate soils, fractionation of organic phosphorus in the soil, microbiological traits of soil, determination of total macro and trace element amounts in plant material, yield and yield components. Long-term implementation of mineral and organic fertilizers variously affected content of humus and total nitrogen. The content of total organic matter was the highest in the variant of two-crop rotation with manure and mineral fertilizers..

Description (srp)

Обзиром да фосфор представља необновљив извор и чини један од главних ослонаца модерне пољопривреде тренд глобалних истраживања креће се у смеру ефикасније употребе фосфорових ђубрива, његовог рециклирања као и коришћења алтернативних извора. Основа ових истраживања заснива се на праћењу утицаја плодосмене и ђубрива (стајњак, жетвени остатаци и минерална ђубрива), на заступљеност фосфора и његових фракција у различитим слојевима ризосфере дугогодишњом применом одређених система гајења кукуруза. За предвиђена испитивања у оквиру ове дисертације коришћени су узорци земљишта са дугогодишњег огледа Института за ратарство и повртарство на огледном пољу Римски Шанчеви. Оглед је постављен као трофакторијални, изведен у четири понављања, по плану подељених парцелица (сплит–плот дизајн огледа, са рандомизираним распоредом варијанти). У истраживању су обрађени следећи фактори: 1. системи ђубрења: Монокултура (контрола, NPK, NPK+кукурузовина, NPK+стајњак) и двопоље - кукуруз/јечам (стајњак, NPK+стајњак), 2. дубине земљишта: 0-20 cm; 20-40 cm; 40-60 cm, 3. хибриди кукуруза: NS 3014; NS 4015; NS 5043; NS 6010; NS 6030. У оквиру истраживања предвиђено је фазно узимање узорака земљишта, након бербе кукуруза и током вегетације у појединим подпериодима вегетације (2-3 листа, 5-7 листова, свилање, млечна зрелост). Такође извршено је и анализа биљног материјала (узорковање првог листа до клипа), а на крају вегетације извршена је анализа приноса и морфолошких особина. Током истраживања праћен је велики број параметара физичких и хемијских особина земљишта: механички састав, фракционисање стуктурних агрегата, садржај, основна хемијска својства земљишта, укупни и приступачни садржај микроелеманата и тешких метала, садржај укупног фосфора, садржај органског фосфора, фракционација неорганског фосфора за карбонатна земљишта, фракционација органског фосфора у земљишту, микробиолошке особине земљишта, одређивање укупних количина макро и микроелемената у биљном материјалу, принос и компоненте приноса...

Description (srp)

Биотехничке науке - Агрохемија / Biotechnical sciences - Agro-chemistry Datum odbrane: 29.09.2016.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-SA 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - Share Alike 2.0 Austria License.

CC BY-NC-SA 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/at/

Subject

phosphorus, maize, carbonate chernozem, fractionation of organicand inorganic phosphorus, soil structure, yield

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Poljoprivreda i srodne nauke (33) -- Poljoprivreda. Agronomija (3305) -- Vešta?ka ?ubriva. Stimulatori (330509)

Identifiers