Title (srp)

Faktori rizika za nastanak pneumonija povezanih sa mehaničkom ventilacijom u jedinicama intenzivnog lečenja : doktorska disertacija

Author

Jovanović, Bojan, 1972-

Contributor

Bumbaširević, Vesna, 1955-
Marković-Denić, Ljiljana, 1956-
Milaković, Branko, 1956-
Maksimović, Nataša, 1974-
Drašković, Biljana, 1963-

Description (srp)

Pneumonije povezane sa mehaničkom ventilacijom predstavljaju jednu od najčešćih formi intrahospitalnih infekcija u jedinicama intenzivnog lečenja. Ciljevi ove disertacije su bili da se sagledaju faktori rizika vezani za karakteristike pacijenta kao i za karakteristike i stanje na prijemu koji su od značaja za pojavu pneumonija povezanih sa mehaničkom ventilacijom. Takođe je cilj bio da se sagleda incidencija multirezistentnih sojeva patogena u bolničkim uslovima kao i efikasnost empirijske antibiotske terapije. Praćeno je 363 pacijenata koji su lečeni u Urgentnom centru Kliničkog Centra Srbije, u dve jedinice intenzivnog lečenja i koji su zahtevali mehaničku ventilaciju duže od 48 sati u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2014. godine. Ispitivan je uticaj demografskih karakteristika, uzroka hospitalizacije i pratećih bolesti, kao i karakteristika pacijenata na prijemu u jedinice intenzivnog lečenja. Nezavisni prediktori za nastanak pneumonija povezanih sa mehaničkom ventilacijm prema multivarijantnoj regresionoj analizi su: primena masivne transfuzije na prijemu, koma, GKS manjeg od 8 i veći APACHE II skor. Pacijenti koji su razvili pneumoniju duže su boravili na mehaničkoj ventilaciji i imali su duži boravak u jedinicama intenzivnog lečenja. Intrahospitalni mortalitet je bio u ovoj grupi značajno veći kao i mortalitet 28 dana. U multivarijantnoj logističko regresionoj analizi faktor rizika za nastanak prošireno rezistentnih bakterija kao uzročnika VAP-a izdvaja se neadekvatna empirijska antibiotska terapija. Gram negativne bakterije bili su najčešće izolovani patogeni. Na osnovu rezultata ove disertacije predlaže se uvođenje protokola i mera kojima bi se delovalo na preventibilne faktore rizika radi redukcije incidencije pneumonija povezanih sa mehaničkom ventilacijom sa ciljem sprečavanja komplikacija i samanjenje mortaliteta kod traumatizovanih pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja.

Description (srp)

Medicina - Epidemiologija / Medicine- Epidemiology Datum odbrane: 19.09.2016.

Description (eng)

Ventilator associated pneumonia are most common intrahospital infections in intensive care units. The aims of this dissertation were to examine the patient-related caracteristics, as well as admission caracteristics and their influence on ventilator associated pneumonia incidence. We also studied multidrug resistant pathogens incidence and initial empiric antimicrobal therapy. There were 363 patients treated in Emergency center of Clinical centre of Serbia in two intensive care units requiring mechanical ventilation more than 48 hours in the period between 1.1.2013-31.12.2014. On admission sociodemographic data, cause for hospitalization and concomitant diseases as well as patients caracteristics due to trauma were evaluated. According to multivariate regression analysis independent predictors for ventilator associated pneumonia were: massive transfusion, coma, high value of APACHE II score on admissin. Patients who developed ventilator associated pneumonia spent more days on mechanical ventilation and in intensive care unit and their mortality was higher. Our results show the importance of guidelines and preventive measures reducing incidence of ventilator associated pneumonia, especially in early phase of treatment. We aslo shown that there are no difference in isolated pathogens between early and late form of ventilator associated pneumonia.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Epidemiologija

mehanička ventilacija, pneumonija, faktori rizika

616.24-002-036.22(043.3)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Epidemiologija

mechanical ventilation, pneumonia, risk factors