Title (srp)

Тестови знања у школској пракси : докторска дисертација

Author

Luković, Ivana M., 1979-

Contributor

Matović, Nataša, 1962-
Vujisić-Živković, Nataša, 1968-
Bodroški-Spariosu, Biljana, 1965-
Dubljanin, Saša, 1967-

Description (eng)

This paper concerns potentials for applying achievement tests in school practice, characteristics of applied tests and ways in which testing results can be used. Although achievement tests are not a new research topic, over the past decades changes have occurred in testing theory and construction of achievement tests. Our intention was to complement relevant scientific findings with new findings about the characteristics of tests applied in our school practice. The research was implemented using the descriptive method, techniques of survey, scaling, content analysis and interviews. Field research was conducted on a sample of 362 elementary school teachers. Results show that potentials for applying achievement tests are good, but they can be promoted according to changes in initial professional education and vocational training of teachers. Testing results are commonly used for the purpose of summative evaluation, with some tendency toward using results for the purpose of formative evaluation. Referring to potentials for applying tests and ways in which testing results are used, differences between teachers’ opinions are better explained considering years of teachers’ practice service than considering subject domains that they teach. Aiming to describe methodological characteristics of applied tests, we analyzed 80 achievement tests applied in courses of Serbian language and mathematics. This time, significant differences were found between the characteristics of the tests. Methodological knowledge of teachers differs in domains of identifying phases in test construction, characteristics of some types of questions, levels of knowledge that can be measured by a test and standardization of testing requirements.

Description (srp)

У раду се разматрају могућности примене тестова знања у школској пракси, карактеристике примењених тестова и начини на које се могу користити резултати добијени тестовима знања. Иако тестови знања нису нов истраживачки проблем, последњих деценија дошло је до промена на плану теорија тестирања и приступа конструкцији теста. Намера истраживача је била да се постојећа сазнања у вези са тестовима допуне испитивањем методолошких карактеристика тестова знања који се користе у нашој школској пракси. У истраживању је коришћена дескриптивно-аналитичка метода, технике анкетирања, скалирања, анализе садржаја и интервјуисања. Испитивање је реализовано на узорку од 362 наставника предметне наставе. Истраживањем је утврђено да су могућности за примену тестова релативно повољне, али се могу унапређивати, изменама у сфери иницијалног професионалног образовања и стручног усавршавања наставника. Резултати тестова знања користе се превасходно у сврхе сумативне евалуације, уз извесно препознавање потенцијала који примена тестова може имати и у домену формативне евалуације. Када је реч о могућностима примене тестова знања и начинима коришћења резултата добијених тестирањем, године радног стажа у већој мери објашњавају разлику у одговорима испитаника у односу на предмет који наставници предају. Анализом чији циљ је био да се опишу методолошке карактеристике тестова обухваћено је 80 тестова знања израђених за потребе наставе српског језика и математике. Овог пута, регистроване су значајне разлике у појединим карактеристикама тестова. Методолошка знања наставника разликују се у доменима препознавања фаза конструкције теста, карактеристика различитих типова задатака, нивоа знања који се тестом могу мерити и стандардизације услова тестирања.

Description (srp)

Педагогија - Општа педагогија са методологијом и историја педагогијеPedagogy - General Pedagogy with Methodology and History of pedagogy Datum odbrane: 21.9.2016.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Pedagoške discipline

the achievement test, construction of achievement tests, methodological characteristics of achievement tests, application of achievement tests in school practice

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Pedagoške discipline

https://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:13939?tab=0#mda