Title (srp)

Примена дрвета у стамбеној архитектури Босне и Херцеговине са становишта еколошке исправности зграда : докторска дисертација

Author

Arnautović-Aksić, Dragica V.

Contributor

Radivojević, Ana.
Jovanović-Popović, Milica.
Ivanović-Šekularac, Jelena, 1966-
Jaić, Milan, 1950-

Description (srp)

Основна сврха истраживања спроведеног у докторској дисертацији јесте да се изврши вредновање утицаја примене дрвета на еколошку исправност стамбених зграда у Босни и Херцеговини. Научно истраживање доказало је да постоји директна повезаност између примене дрвета и еколошке исправности стамбених зграда. У циљу оцењивања формиран је алгоритам на основу којег је вршено вредновање. На почетку целог процеса одабран је референтни тип стамбене зграде са варијантним референтним типовима који ће бити предмет вредновања. Као основни референтни тип одређена је типична породична кућа која се гради у Босни и Херцеговини, и на основу ње формирана су додатна три варијантна референтна типа, који ће бити предмет оцењивања. Референтни тип Т представља типична породична зграда са елементима структуре који се примењују у класичном масивном систему грађења, а варијантни референтни тип ТЕ представља еколошки напреднија варијанта, такође масивног система, са већом применом дрвета. Варијантни референтни типови ТP и ТC формирани су од елемената структуре са применом дрвета у њиховој конструкцији, TP представља зграда са лаким панелним елементима зидова и међуспратних таваница, а ТC зграда са носивим елементима од CLT плоча. Оцењивање је проведено поступком вредновања појединачних елемената, а затим целе зграде применом софтверa eco2soft, који је одабран пошто у Босни и Херцеговини не постоје модели и алати који би се користили за процес оцењивања. Поступак вредновања обављен је у два обухвата: прво је вреднован термички омотач зграде (фаза BG0), а затим цела зграда (фаза BG3). Поступком вредновања дефинисана је фаза животног циклуса зграде за који се вредновање обавља, и то „од колевке до капије“ за фазу BG0, док су у фази BG3 укључени и утицаји услед одржавања. Временски период за који су вредновани утицаји одржавања је 100 година, али су уређена и вредновања у периодима од 25, 50 и 75 година како би се детаљније оценили утицаји који настају услед одржавања елемената зграда и њихова повезаност са примењеним материјалима...

Description (srp)

Архитектура и урбанизам /Architecture and urbanism Datum odbrane: 23. 09. 2016.

Description (eng)

The main purpose of the research conducted in the doctoral dissertation is to evaluate the impact the use of wood has on the ecological propriety of houses in Bosnia and Herzegovina. Scientific research proved that there is a direct connection between the mode and form of the use of wood and ecological propriety of houses. To do the evaluation, an algorhytm was formed, based on which the assessment was made. At the beginning of the whole process the reference housing type was selected along with variant reference types that will be subject to valuation. A typical family house built in Bosnia and Herzegovina has been determined the main reference type, based on which additional three variant reference types were formed, to be subject to valuation. The reference type Т constitutes the typical family house with the elements of structure used in classical mass building system, whereas the reference type ТЕ represents the ecologically more advanced variant where wood is used to a somewhat larger extent. The variant reference types ТP and ТC are formed of structure elements where wood is used in their construction, thus TP represents a building with Easy Panel elements used as wall elements and interfloor constructions, and ТC refers to a building with portable elements оf CLT panels. The assessment was made by valuating certain elements, and thereby the whole building by applying the software eco2soft, selected as in Bosnia and Herzegovina there are no models or tools to be used for the valuation process. The valuation process was carried out in two phases: firstly, the thermal layer of the building was valuated (phase BG0), аnd then the whole building (phase BG3). The valuation process set definitions for the life cycle phase of a house for which the assessment is made, from „cradle to gate“ for the phase BG0, while the phase BG3 also included the impacts of maintenance. The time period for which maintenance impacts were valuated is 100 years, but valuations were also made in the periods of 25, 50 and 75 years so as to in more detail assess the impacts made during the maintenance of house elements and their connection to the building materials used...

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Stambena arhitektura

производи од дрвета, стамбене зграде, животни циклус зграда,еколошки индикатори, вредновање еколошких перформанси зграда

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Stambena arhitektura

производи од дрвета, стамбене зграде, животни циклус зграда,еколошки индикатори, вредновање еколошких перформанси зграда