Title (srp)

Ispitivanje uspešnosti regeneracije kostnog tkiva na modelu kritičnog defekta kalvarije kunića sa dijabetes melitusom tip 1 : doktorska disertacija

Author

Živadinović, Milka M., 1980-

Contributor

Brković, Božidar, 1973-
Čolić, Snježana, 1963-
Roganović, Jelena
Milošević, Verica

Description (srp)

Uvod: Kostno tkivo je mineralizovano i visoko vaskularizovano vezivno tkivo koje ima jedinstvenu sposobnost zarastanja, sa potpunim obnavljanjem svoje strukture i funkcije, koje se odvija procesom regeneracije kosti. Imajući u vidu ovaj složeni biološki proces, zarastanje kostnog tkiva se odvija u nekoliko faza intramembranoznog tipa osifikacije, i to: faza inflamacije i stvaranja centara osifikacije u vezivnom tkivu, potom faza stvaranja osteoida tj. nemineralizovanog matriksa kosti, faza stvaranja nezrele novoformirane kosti, faza stvaranja periosta i faza primarnog stvaranja kosti. Osnovni biološki mehanizmi koji čine osnovu regeneracije kosti uključuju tri procesa: osteogenezu, osteokondukciju i osteoindukciju. U svojoj osnovi, proces osteogeneze, zasnovan na stvaranju centara nove kosti u fazama njenog zarastanja, jeste organizovan procesom osteokondukcije, odnosno stvaranja kostnog tkiva signalnim mehanizmima iz okolne kosti čime se obezbeđuje mobilizacija i prorastanje osteogenih ćelija na mestu regeneracije, i procesom osteoindukcije, tj. stvaranjem kostnog tkiva indukovano signalnim mehanizmima unutar kostnog defekta, diferencijacijom lokalnih nediferenciranih ćelija vezivnog tkiva u osteoblaste, fibroblaste i osteoklaste, pod uticajem jednog ili više induktivnih faktora. Sinhronizovano, ćelijski (aktivnost faktora rasta) i tkivni (aktivnost ćelija kostnog tkiva) mehanizmi osteogeneze leže u osnovi fiziološkog procesa modelacije i remodelacije kostnog tkiva u toku njenog zarastanja, usled interakcije između ćelija kostnog tkiva, osteoinduktivnih faktora rasta, osteokonduktivnog matriksa i procesa vaskularizacije. S tim u vezi, faktor rasta vaskularnog endotela (VEGF) je jedan od najznačajnijih signalnih molekula u procesu angiogeneze. Njegova uloga je važna u stimulaciji rasta i deobe endotelnih ćelija iz već postojeće vaskularne strukture u procesu regeneracije kostnog tkiva, kontroli propustljivosti krvnih sudova, zaštiti endotelnih ćelija od apoptoze i stimulaciji diferencijacije i proliferacije osteoprogenitornih ćelija. Takođe, transdukcionim mehanizmima preko stimulacije endotelnih ćelija, VEGF utiče na produkciju kostnog morfogenetskog faktora 2 (BMP2), za koji je poznato da, kao osnovni osteogeni faktor rasta, ima važnu ulogu u stimulaciji diferencijacije mezenhimalnih stem ćelija u pravcu nastanka osteoblastima sličnih ćelija, kao i aktivnih osteoblasta i ćelija periosta...

Description (srp)

Stomatološke nauke - Kliničke stomatološke nauke / Dental Sciences - Clinical Dental Sciences Datum odbrane: 07.07.2016.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Klinička stomatologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Bolesti lokomotornog sistema

regeneration of bone tissue, experimentally induced DM, critical sized rabbitcalvarial defect, autogenous bone graft, βTKF

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Klinička stomatologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Bolesti lokomotornog sistema

regeneracija kostnog tkiva, eksperimentalno izazvan DM, kritični defektkalvarije kunića, autotransplantat, βTKF

616.71-001-085.27:616.379-008.64(043.3)