Title (srp)

Трансформација народне архитектуре на полуострву Врмац - Бока Которска у 20. веку: докторска дисертација

Author

Tomanović, Dušan A.

Contributor

Ribar, Milorad.
Đokić, Vladan.
Vujović, Sreten.

Description (srp)

Полуострво Врмац налази се у Бококоторском заливу, а својим положајем припада примор- ском делу Балканског полуострва. Предмет истраживања овог рада је развој и трансформација различитих модела народне ку- ће и кућишта на полуострву Врмац (Бока которска) у 20. веку. Циљ овог рада био је да се сагледа утицај друштвених промена, економског развоја, демо- графских кретања, трансформације урбане структуре насеља, унапређење грађевинских мате- ријала и увођење нових конструкција, као и стручних способности и идеја градитеља на просторне и обликовне карактеристике стамбене народне архитектуре овога краја. Спроведена типолошка проучавања просторне структуре стамбених јединица показала су да су традиционални облици народног градитељства на овом простору били под великим утицајем грађанске архитектуре. Они су следили медитеранске узоре и стандарде, али прилагођене по- требама и могућностима домаћих корисника. Типолошке анализе омогућиле су и да се путем анализе облика и форме дефинишу узроци промена које су настале од момента постанка кућа, кроз различите етапе до краја 20. века, као и да се открије порекло појединих облика унутрашње организације стамбених јединица и њи- ховог склопа. Анализа композиције фасада омогућила је доношење одређених закључака везаних за ути- цај диспозиције куће, облика парцеле и основе, као и унутрашње просторне организације на обликовање спољашњег изгледа. Посматрано у целини, може се рећи да је, као главни резултат рада, произашао закључак да је током посматраног периода трансформација народних кућа и кућишта била спонтана и без уплива законске регулативе. Сложеније промене испољиле су се код унутрашње просторне организације, а мање код об- ликовања фасада, на којима су промене углавном биле неадекватне.

Description (srp)

Архитектура и урбанизам - Architecture and urbanism Datum odbrane: 23. 09. 2014.

Description (eng)

Vrmac Peninsula is located in the Bay of Kotor. By its position it belongs to the costal part of the Balkans. The subject matter of this research is the development and transformation of different models of vernacular dwellings and house remains on the Vrmac Peninsula (Bay of Kotor) during the XX century. The goal of this study is to gain insight into the impact that social changes, economic development, demographics, transformation of the urban structure of the settlements, enhancement of building materials and introduction of new structures, as well as professional skills and building ideas have on the spatial characteristics and the shape of the traditional (vernacular) residential architecture in the region. Typological research of the spatial structure of the residential buildings proved that the traditional types of vernacular civil engineering in this region were influenced by urban architecture. The Mediterranean models and standards were followed, but suited to the needs and possibilities of the dwellers. Typological analysis of architectural forms and patterns resulted in the definition of the causes that led to the changes through different phases until the end of the XX century, as well as the discovery of the origins of some forms of interior arrangement in the residential units and their configuration. Façade composition analysis led to some conclusions related to the building layout, parcel and foundation forms, as well as the spatial arrangement and their influence on the formation of the exterior style. Regarded as a whole, the main result of the research was the conclusion that during the analyzed period the transformation of the vernacular dwellings and house remains was spontaneous without any interventions of regulatory rules. More complex changes were manifested in the interior spatial arrangement and to a lesser degree in the façade forms where the changes were basically inadequate.

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

peninsula Vrmac, vernacular transformation, civil engineering legacy, residential achitecture

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Inženjerstvo. Tehnika uopšte (34) -- Arhitektura i urbanizam (3407) -- Arhitektura (340705)