Title (srp)

Језикословна терминологија код Срба у 19. веку : докторска дисертација

Author

Ranđelović, Ana Z., 1985-

Contributor

Milanović, Aleksandar, 1968-
Ćorić, Božo, 1945-
Stijović, Rada.
Bjelaković, Isidora.

Description (eng)

The subject of the analysis in this work is the pre-standard and standard lexicon, thematically limited to linguistic terminology registered during the 19th century in grammar books, textbooks, and generally in scientific, publicist and essay works with a philological context. In order to follow the development of the Serbian linguistic metalanguage in the 19th century, 127 different sources, published between 1810 and 1894, have been analyzed. The corpus for this research comprises: 21 grammar books, 19 specialized linguistic textbooks (syntax and accentology) and language monographies, three reading books, two orthography books and 82 scientific, publicist and essay works (articles, polemic discussions, letters, forewords to some editions discussing linguistic questions). The said texts were written in Russian-Slavonic, Slavonic-Serbian mixture, Vuk’s language and Serbian folk language...

Description (srp)

Предмет анализе у овом раду чини предстандардни и стандардни лексикон, тематски ограничен на језикословну терминологију регистровану током 19. века у граматикама, уџбеницима, уопште делима научног, публицистичког и есејистичког карактера са филолошком тематиком. С циљем да се прати развој језикословног метајезика код Срба у 19. веку, анализирано је укупно 127 различитих извора, објављиваних у периоду од 1801. до 1894. године. Корпус за ово истраживање чине: 21 граматика, 19 специјализованих језикословних уџбеника (из области синтаксе и акцентологије) и монографија о језику, три буквара, два правописа и 82 дела научног, публицистичког и есејистичког карактера (чланци, полемичке расправе, писма и предговори појединих издања у којима се расправља о питањима језикословља). Наведени текстови писани су на рускословенском, славеносрпском, доситејевском славеносрпском, вуковском, али и на српском народном језику...

Description (srp)

Српски језик - Историја српског књижевносг језика / Serbian language - History of the Serbian literary language Datum odbrane: 02.06.2016.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija

history of the Serbian literary language, linguistics, terminology, lexicology, Russian-Slavonic language, Slavonic-Serbian language, standard Serbian language

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Srpski jezik

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Leksikologija

историја српског књижевног језика, језикословље, терминологија, лексикологија, рускословенски језик, славеносрпски језик, стандардни српски језик