Title (srp)

Suše i proces aridizacije kao faktor degradacije zemljišta na području Deliblatske peščare: doktorska disertacija

Author

Mansour, Yousef Ali Bohajar.

Contributor

Kadović, Ratko, 1945-
Đurđević, Vladimir.
Kostadinov, Stanimir, 1946-
Knežević, Milan, 1953-
Belanović Simić, Snežana, 1971-

Description (srp)

U ovoj doktorskoj disertaciji vršena su proučavanja uticaja suša i procesa aridizacije na osetljivost područja Deliblatske peščare, kao Specijalnog prirodnog rezervata, posebno sa stanovišta degradacije zemljišta, stanja vegetacionog pokrivača i održivog upravljanja ekosistemima ovog područja. Proučavanjima su obuhvaćene dve grupe: klimatološka proučavanja (za period 1980-2010. god.) i proučavanja zemljišta. U okviru klimatoloških proučavanja, pažnja je bila usmerena na klimatske faktore koji se najčešće koriste u proučavanju degradacije zemljišta. To se pre svega odnosi na padavine (P), temperaturu (T), vetar (V) i njihove ekstreme, potencijalnu evapotranspiraciju (PET), standardizovani indeks padavina (SPI- 1, 2, 3 6 i 12 meseci), indekse aridnosti (AI i BGI). Proučavanja zemljišta (31 pedološki profil), obuhvatila su terenska i laboratorijska istraživanja, na osnovu kojih su definisana morfološka, fizička i hemijska svojstva. Na osnovu ovih proučavanja, opisana i izdvojena zemljišta su svrstana u četiri grupe, prema WRB klasifikaciji: I grupa – Protic Arenosol (Calcaric), II grupa – Arenosol (Haplic, Calcaric), III grupa – Černozem (Arenic), IV grupa – Glaysol (Calcaric, Arenic). Rezultati proučavanja zemljišta Deliblatske peščare, između ostalog, omogućila su da se, izdvoje tri teksturne klase koje pripadaju različitim kategorijama erodibilnosti: visoko erodibilna zemljišta sa 56,17% (pesak), srednje erodibilna zemljišta sa 41,27% (ilovast pesak) i slabo erodibilna zemljišta sa 36,62% (peskovita ilovača). Osetljivost zemljišta prema procesu erozije vetrom, u modelu RWEQ, definisana je učešćem erodibilne frakcije (EF), koja sadrži čestice zemljišta <0,84mm. Erodibilna frakcija zavisi od fizičko-hemijskih svojstava zemljišta koja uključuju sadržaj peska, praha i gline, sadržaj organske materije i CaCO3, u površinskom sloju 0- 25 mm. Prema istom modelu, definisan je faktor pokorice SCF, koji reflektuje promene abrazione otpornosti površine zemljišta kada je površina modifikovana padavinama. Analitički podaci pojedinih svojstava zemljišta obrađeni su primenom matematičkostatističkih metoda (Statistički multivarijacioni paket): analizom varijanse (primenjeni su F-test i LSD-test (P< 0,05)), analizom regresije i korelacije, analizom kumulativne frekvencije. Sve statističke analize urađene su za izdvojene grupe zemljišta (po WRB) i za zemljišta razvrstana po grupama vegetacije. U obradi geoprostornih podataka osetljivosti zemljišta Deliblatske peščare i njihove međusobne zavisnosti, primenjeni su savremene statističke metode koje omogućavaju analizu podataka nad rasterskim skupovima. Problemi degradacije zemljišta, kao osnovnog elementa prirode, predstavljaju značajne probleme životne sredine. Među brojnim problemima vezanim za procese degradacije, erozija zemljišta je dominantan proces, posebno u semiaridnim i aridnim područjima u kojima je voda limitirajući faktor korišćenja zemljišta, koji uslovljava produktivnost i stabilnost ekosistema. Na području Deliblatske peščare, koje se odlikuje specifičnim zemljišnim tvorevinama, aridnim i semiaridnim uslovima tokom većeg dela godine, problemi degradacije zemljišta vezani su za proces erozije vetrom/eolske erozije. Rezultati klimatoloških i pedoloških proučavanja omogućili su da se izvrše statističke i geostatističke analize pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, uz analize vegetacije i sistema upravljanja, omogućili su integrisane GIS analize i procenu osetljivosti zemljišta Deliblatske peščare prema degradaciji, primenom modela MEDALUS (MEditerranean Desertification And Land Use). Primena modela podrazumevala je izbor indikatora koji najbolje karakterišu: kvalitet zemljišta (sa aspekta erodibilnosti zemljišta), kvalitet klime (sa aspekta erozivnosti), kvalitet vegetacije (sa aspekta zaštite) i kvalitet upravljanja područjem. Proračun gore navedena četiri indeksa kvaliteta i finalni indeks osetljivosti područja Deliblatske peščare, izvršen je na osnovu algoritama, prema kojima su dobijene sintezne karte za svaki indeks kvaliteta. Na osnovu ovih rezultata, područje Deliblatske peščare je, sa aspekta osetljivosti, podeljeno na četiri klase: Klasa N – zemljišta nisu ugrožena, zahvata 3,9 ha ili 0,01% teritorije; klasa P – potencijalo ougroženo, zahvata 186,15 ha ili 0,55% površine; klasa F – fragilno, podeljena je u tri podklase: F1 – 843,69 ha ili 2,50% površine, F2 – 2532,63 ha ili 7,49% površine i F3 – 11217,39 ha ili 33,19% površine; klasa C – kritično, podeljena je na tri podklase: C1 – 648,18 ha ili 1,92% površine, C2 – 9943,44 ha ili 29,42% površinei C3 – 8422,93 ha ili 24,92 % površine. Ovi rezultati, takođe, pokazuju, da 99,44% površine Deliblatske peščare pripada klasama „fragilno“ i „kritično“, i naglašavaju širenje i intenzitet opasnosti koja preti od degradacije zemljišta ovog područja.

Description (srp)

Biotehnika - Erozija i konzervacija zemljišta i voda / Biotechnical Sciences - Erosion and Soil and Water Conservation Datum odbrane: 18. 05. 2016.

Description (eng)

In this doctoral dissertation, the research of the influences of droughts and the process of aridification have been conducted on Deliblato Sands area’s sensitivity, as a Special nature reserve, especially from the aspect of land degradation, the condition of vegetation cover and sustainable management of these ecosystems. Research included two groups: climatological studies (for the period 1980-2010) and the studies of soil. Within climatological studies, the focus was on climate factors most often used in the research of land degradation. This primarily refers to precipitation (P), temperature (T), wind (W) and their extremes, potential evapotranspiration (PET), standardized precipitation index (SPI for 1. 2. 3. 6 and 12 monts ) and aridity indices (AI and BGI). Soil studies (31 pedological profiles) comprised of field and laboratory research that defined morphological, physical and chemical properties. Based on these researches, described and selected soils were grouped into four categories, according to WRB classification: group I – Protic Arenosol (Calcaric), group II – Arenosol (Haplic, Calcaric), group III – Chernozem (Arenic), group IV – Glaysol (Calcaric, Arenic). The results of soil degradation of Deliblato Sands, amongst other, have enabled the marking off of three texture classes which belong to different categories of erodibility: highly erodible soils with 56.17% (sand), medium erodible soils with 41.27% (clay sand) and low erodible soils with 36.62% (sandy clay). Soil sensitivity to the process of wind erosion, in model RWEQ, is defined by the participation of erodible fraction (EF) that contains soil particles <0.84 mm. The erodible fraction depends on physical and chemical soil properties, including the contents of sand, dust and clay, the contents of organic matter and CaCO3 in surface level 0-25 mm. Using the same model, the soil crust factor (SCF) is determined which reflects the changes of abrasive surface resistance, when the surface is modified by precipitation. The analytical data of certain soil properties were processed using mathematicalstatistical methods (Statistical multivariate package): variance analysis (F-test and LSD-test applied (P<0.05)), regression and correlation analysis, cumulative frequency analysis. All statistical analyses were conducted for the selected groups of soils (by WRB method) and for soils sorted out according to the groups of vegetation. The statistical analyses were performed using a statistical program Statgraphics Plus. The results were processed by descriptive statistics, correlation and regression analyses, as well as variance analysis (ANOVA test). Contemporary statistical methods have been applied in the analysis of geospatial data on the soil sensitivity of Deliblato Sands and their mutual dependence, which have made the analysis of data on raster sets possible. The problems of land degradation, as a primary element of nature, represent significant problems of environment. Among numerous problems related to the processes of degradation, soil erosion is a dominant process, especially in semi-arid and arid areas in which water acts as a limiting factor, conditioning ecosystem productivity and stability. In the area of Deliblato Sands which is characterized by specific land creations and arid and semi-arid conditions during most of year, the problems of land degradation are related to the process of wind erosion. The results of climatological and pedological research enabled the performance of statistical and geostatistical analyses of certain parameters. The given results, along with the analyses of vegetation and management system, allowed for the carrying out of integrated GIS analyses and assessments of soil sensitivity of Deliblato Sands in regards to land degradation, using MEDALUS model (Mediterranean Desertification AndLand Use). The application of the model included a selection of indicators which best characterize soil quality (in regard to soil erodibility), climate quality (with regard to erosivity), vegetation quality (in regards to protection) and the quality of area management. The assessment of the above-mentioned four indices of quality and the final index of sensitivity of Deliblato Sands was conducted based on algorithms, which provided synthesis cards for each index of quality. Based on these results and from the aspect of sensitivity, the area of Deliblato Sands is divided into four classes: class N – soils are not endangered, it covers 3.9 ha or 0.01% of territory; class P – potentially endangered, it covers 186.15 ha or 0.55% of territory; class F – fragile, divided into three subclasses: F1 – 843.69 ha or 2.50% of territory, F2 – 2532.63 ha or 7.49% of territory and F3 – 11217.39 ha or 33.19% of territory; class C – critical, divided into three subclasses: C1 – 648.18 ha or 1.92% of territory, C2 – 9943.44 ha or 29.42% of territory and C3 – 8422.93 ha or 24.92% of territory. These results also show that 99.44% of Deliblato Sands area belongs to classes “fragile” and “critical”, emphasizing the spread and intensity of danger that comes from soil degradation of the area.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

Deliblatska peščara, Specijalni prirodni rezervat, suše, aridizacija,eolska erozija, erodibilnost zemljišta, pošumljavanje, osetljivost premadegradaciji

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Poljoprivreda i srodne nauke (33) -- Šumarstvo (3307) -- Faktori sredine – klima, hidrologija, biološki faktori (330706)