Title (srp)

Унапређење модела ангажовања интервентних тимова у хемијским акцидентима изазваним транспортом опасних материја : докторска дисертација

Author

Ristić, Slavoljub Č., 1969-

Contributor

Jakovljević, Vladimir, 1962-
Radović, Ivica, 1950-
Đorđević, Milijana.

Description (eng)

In this doctoral thesis is an analysis of all the relevant factors pertaining to the systematization and scientific explanation of the various emergency teams in conditions caused by chemical accidents during transportation of hazardous materials. We executed the analysis of the current situation and possibilities for intervention teams dedicated to the response in terms of chemical accidents during transportation of hazardous materials, with consideration of such organizational units in the world and in neighboring countries. In addition, there was a determination of available resources in our country, with regard to their technical and technological capabilities, and finally a proposal of a new model of engagement intervention teams in emergencies caused by chemical accidents during transportation of hazardous materials. This allowed finding opportunities in terms of applying of different organizational, material and other solutions that can increase the efficiency of engagement intervention teams in terms of specific situations. Proper and thorough assessment and risk control is a fundamental condition for the effective management of transport of hazardous materials, and elimination of the risk is the ultimate goal to strive for. The main drawback of the current system of risk management is the lack of relevant information which may affect the reduction of risk or its reduction to an acceptable level. Practically there is no single model or system for monitoring individual transport of dangerous goods, and is not defined either road network where the vehicles are moving, where the environmental risk, among other things, has been put out of control. All around the world, this issue has paid much more attention. On the basis of a comprehensive and detailed risk assessments there were made numerous models which are based on continual monitoring means of transport of hazardous substances from the loading of the goods to their final destination. All these measures, along with a highly developed and efficient system of reporting on accidents, are reliable elements for quality risk management. A new model for risk management is formed by integrating into a whole all the benefits of the technologies and software and their guidance aimed at improving the process of managing the transport of dangerous goods. The model provides locating, tracking and communicating from the base (control center) with unlimited number of vehicles used in the system of transport of dangerous goods...

Description (srp)

У овој докторској дисертацији је извршена анализа свих релевантних фактора који се односе на систематизацију и научно објашњење функционисања различитих интервентних тимова у условима изазваним хемијским акцидентима при транспорту опасних материја. Извршена је анализа тренутног стања и могућности интервентних тимова намењених за реаговање у условима хемијских акцидената при транспорту опасних материја, уз сагледавање могућности оваквих организационих целина у свету и земљама у окружењу. Поред тога, извршена је детерминација расположивих ресурса у нашој земљи, са освртом на њихове техничко-технолошке могућности и коначно, предлагање новог модела ангажовања интервентних тимова у ванредним ситуацијама узрокованих хемијским акцидентима при транспорту опасних материја. Ово је омогућило изналажење могућности за примену другачијих организацијских, кадровских, материјалних и других решења која могу повећати ефикасност ангажовања интервентних тимова у условима ванредних ситуација. Правилна и потпуна процена и контрола ризика је основни услов за ефикасно управљање транспортом опасних материја, а елиминација ризика крајњи циљ коме се тежи. Главни недостатак у садашњем систему управљања ризиком је недостатак релевантних информација које могу да утичу на смањење ризика или његово свођење на прихватљив ниво. Практично не постоји јединствени систем или модел за праћење појединачних транспорта опасне робе, а није дефинисана ни мрежа путева којима се возила крећу, чиме је, између осталог, и еколошки ризик стављен ван контроле. У свету се данас овој проблематици посвећује много више пажње. На бази свеобухватне и детаљне процене ризика израђени су бројни модели који се заснивају на непрекидном праћењу транспортних средстава са опасним материјама од места утовара робе до крајњег одредишта. Све ове мере, уз врло развијен и ефикасан систем извештавања о акцидентима, представљају поуздане елементе за квалитетно управљање ризиком...

Description (srp)

Науке Безбедности - Студије Цивилна заштита и заштита животне средине / Science Security - Studies Civil Protection and Environmental Protection Datum odbrane: 28. 04. 2015.

Object languages

Serbian

Date

2015

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Udesi. Opasnosti od udesa i prevencija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Civilna zaštita

хемијски акцидент, транспорт, опасне материје, интервентни тим, санација

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Udesi. Opasnosti od udesa i prevencija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Civilna zaštita

chemical accident, transportation, hazardous materials, emergency response team, rehabilitation