Title (srp)

Настанак и утврђивање постојања међународне обичајне норме : пракса Међународног суда правде : doktorska diseracija

Author

Hrnjaz, Miloš R.

Contributor

Knežević-Predić, Vesna
Radivojević, Zoran
Sancin, Vasilka

Description (srp)

Теорија о формалним изворима међународног права, и поред својих несавршености, представља најсигурнији водич за откривање међународноправних норми. У теорији међународног права постоји консензус у вези са тим да је један од формалних извора права и међународни обичај, али је све остало у вези са овим извором међународног права спорно: начин настанка, његови саставни елементи, однос тих елемената, као и његово мењање и нестајање. У дисертацији се најпре указује на то да је схватање правне природе међународне обичајне норме детерминисано схватањем аутора о правној природи и системском карактеру међународног права. Следећи део дисертације је посвећен концепту извора права. У њему се најпре приказују постојећи доктринарни ставови о концептима материјалних и формалних извора права, да би се затим посебна пажња посветила концепту међународног обичајног права. У вези са тим се закључује да постоји веома убедљиво оправдање за инсистирање на прављењу разлике између материјалних и формалних извора права, а да сâмо име међународно обичајно право открива да међународне обичајне норме не настају спонтано, већ су резултат циљно-рационалне одлуке субјеката који имају правно стваралачку способност. Одређење међународне обичајне норме из Статута Међународног суда правде указује на постојање два елемента међународне обичајне норме: праксу и opinio iuris. У дисертацији се критички преиспитују постојећи доктринарни ставови у вези са природом и односом ова два елемента у процесу настанка међународних обичајних норми. Такав истраживачки поступак у дисертацији је показао да је раздвајање материјалног и субјективног елемента међународне обичајне норме могуће из аналитичких разлога, али да су они заправо нераскидиво повезани. То се можда најбоље види на примеру тумачења уздржавања од праксе као једном од начина за настанак међународних обичајних норми.

Description (srp)

Društvene nauke / Međunarodno pravo Social sciences / international law Datum odbrane: 02.04.2016.

Description (eng)

Despite having some imperfections, the theory of formal sources of International Law is the most certain guide for identification of international legal norms. In theory of International Law there is a consensus about international custom being one of the formal sources of International Law, but apart from that, everything that has to do with the custom in International Law is disputable: the way it is being created, its constituent elements, relation among these elements, as well as changing and extinction of international custom. The dissertation firstly presents the conclusion that perception of customary international norm is determined by author’s perception of legal nature of International Law. The subsequent part of dissertation is dedicated to the concept of the “source of law”. Firstly, this part contains presentation of the existing doctrines in reference to the concepts of “material” and “formal sources of law”. Afterwards, it elaborates on the concept of “customary international law”. It also provides a conclusion that there is a rather convincing justification for insisting on demarcation between material and formal sources of law, and that the very name of Customary International Law reveals that the customary international norms are not being created spontaneously, but as a result of intentional and rational decision of the actors having the capacity to make international law. Definition of international customary norm in the Statute of the International Court of Justice indicates existence of two elements of international customary norm: international practice and opinio juris. The dissertation critically reviews existing doctrines in reference to the nature and relation between these two elements in a process of creation of international customary norm. Employment of this research method demonstrated that it was possible to demarcate material and subjective element of international customary norm for the analytical purposes, but that they are actually inextricably bonded. Perhaps it is the most obviously visible in the example of interpretation of refraining from action as one of the ways of creation of international customary norm.

Object languages

Serbian

Date

2016

Rights

© All rights reserved

Subject

International Law, customary international law, International Court of Justice, the sources of international law, opinio juris, the legal nature of international law

међународно право, међународна обичајна норма, Међународни суд правде, извори међународног права, opinio iuris, правна природа међународног права