Title (srp)

Optimizacija postupka za izolovanje i određivanje pirolizidinskih alkaloida u biljnom materijalu: doktorska disertacija

Author

Mandić, Boris M., 1976-

Contributor

Nikolić-Mandić, Snežana, 1953-
Tešević, Vele, 1963-
Vajs, Vlatka
Nikolić-Mandić, Snežana, 1953-
Tešević, Vele, 1963-

Description (srp)

rasprostranjenih u biljnom svetu. Više stotina PA i njihovih derivata N-oksida identifikovano je u preko 6000 biljaka, koje pripadaju različitim biljnim familijama. Mnoge biljke bogate PA koriste se u tradicionalnoj medicini u Aziji i Africi, što ih čini interesantnim za fitohemijska istraživanja. Sa druge strane, neki PA su veoma toksični za ljude i životinje. Akutno trovanje PA dovodi do oštećenja jetre, dok dugotrajna izloženost subletalnim dozama dovodi do kumulativnih oštećenja, ispoljavanja neurotoksičnih, mutagenih i karcinogenih efekata. Zbog svega ovog je naučno istraživanje PA značajno, pa je neophodan razvoj analitičkih metoda za određivanje pojedinačnih i ukupnih pirolizidinskih alkaloida u biljnom materijalu. Uprkos brojnim predloženim postupcima za izolovanje i prečišćavanje pirolizidinskih alkaloida, zbog raznolikosti njihovih struktura i hemijskih svojstava, ni jedan od njih nije našao široku primenu u praksi. Stoga je cilj ove doktorske teze optimizacija svih faza postupka za izolovanje pirolizidinskih alkaloida iz biljnog materijala, tako da se ova strukturno različita jedinjenja mogu izolovati sa maksimalnim prinosima. Kao model-sistem upotrebljena je biljna vrsta Rindera umbellata Bunge. Pored toga, cilj teze je i izolovanje pojedinačnih alkaloida iz pomenute biljne vrste, njihova karakterizacija, odnosno određivanje struktura. Izolovano je i strukturno okarakterisano šest PA (7-angeloilheliotridan, 7- angeloilheliotridin, lindelofin, 7-angeloilrinderin, punktanecin i heliosupin, PA1 – PA6, redom).

Description (srp)

Hemija - Analitička hemija / Chemistry- Analitycal Chemistry Datum odbrane: 02.02.2015

Object languages

Serbian

Date

2015

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

Pyrrolizidine alkaloids, identification, isolation - optimization ofpocedure, GC-MS, Rindera umellata Bunge

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Hemija (25) -- Analiti?ka hemija (2505)

Identifiers