Title (srp)

Утицај медија на концепт реалности и културне обрасце понашања : докторска дисертација

Author

Radović Jovanović, Jelena 1980-

Contributor

Марковић, Љиљан. 1953-

Description (srp)

Појава глобалне медијске културе и нових културних образаца понашања су основне одлике савремене друштвене стварности. Медијски утицај на појединце, заједницу и културу омогућен је високим нивоом технолошке развијености друштва а квалитет утицаја је одређен начином креирања и пласирања медијских садржаја. Појава нових медијских платформи комуникације и пратећа брзина усвајања нових образаца понашања указују на потребу континуелног аналитичког и критичког приступа овом феномену који је постао обележје новог миленијума. Моћ медија није само хипотетски конструкт или премиса у коју се без основа и доказа верује. Као и све оно што поседује потенцијалну моћ над појединцима и друштвеним групама, медији су снажно оруђе које се мора добро упознати и истражити како би се ефекти лакше пратили и контролисали. Да би се постигла мера позитивног и негативног утицаја ове незауставиве силе новог миленијума, потребно је знање и научна интерпретација искустава, потребне су бројне студије и анализе односа на пољу медији- појединац-друштво. Овај рад је покушај давања доприноса бољем разумевању облика, врсте и квалитета медијског утицаја на нови концепт индивидуалног и социјалног доживљаја реалности, ширење иденитета и нове културне обрасце понашања, глобалну културу и савремено друштво. Свака медијска порука на одређен начин препоручује као пожељне одређене системе вредности, обрасце понашања, стил живота или непосредне циљане акције. Идеално објективни медији не постоје јер они не могу сасвим бити ослобођени вредносне идеологије самим тим што представљају плод уредничке или ауторске концепције. Медијска презентација реалности утиче на наше опажање, закључивање, искуство, доживљај стварности и поглед на свет. Селекцију медијских информација врше најпре сами ствараоци медијских садржаја а затим и медијски потрошачи. Телевизија и посебно нови медији преферирају дискурс фикције који негује отклон од реалности и постепено деконструише критеријум и концепт стварности. Сви медијски садржаји представљају 3 врсту конструкта јер медији не одражавају стварност директно и аутентично већ је мање или више транспонују и то методом структурирања програмске шеме, избором садржаја, аудио-визуелних техника и специфичном употребом језика. На основу заступљености одређених жанрова у телевизијском програму и преференције истих од стране публике, могуће је предвидети будуће понашање медијских конзумената, политичку партиципацију па и резултате политичке или неке друге кампање. Објекат опсервације и анализе у овој студији су, пре свега, телевизија и интернет комуникацијске платформе. Предмет рада, у најширем смислу, обухвата друштвене, политичке, психолошке и културолошке аспекте медијских ефеката на појединце и друштво. Најважнији закључак спроведених анализа јесте нужност новог погледа на стварност коју активно креирају и обликују медији. Нова стварност је концепт интеграције који се састоји од медијских садржаја и порука као и објективног света који укључује све медијске ефекте.

Description (srp)

Савремене студије културе - Медиологија / Contemporary Culturаl studies - Mediology

Description (eng)

The rise of global media culture and new cultural patterns of behaviour are the main characteristics of contemporary social reality. The media influence on individuals, social groups and culture has been enabled by a high level of technological development of society and the quality of this influence has been defined by a specific way of creating and presenting media content. The rising number of new media platforms followed by a new behavioural patterns are pointing to the need for continuous and critical approach to this phenomenon that has become the mark of a new Millenium. The power of media is not just the hypothetic construct or the postulate (proposition) to be believed in without any foundation or argument. Just like anything else that has a potential power over individuals or social groups, media are the powerful weapon that we need to explore and get to know better so to be capable of following and controlling the effects. In order to achieve the right measure of positive and begative influences of this unstoppable new Millenium machine, we need the knowledge and scientific interpretation of experiences; we need numerous studies, analysis and explorations of the field on which media, the individuals and society encounter. This study is aimed for contributing The overallpurpose of this study is the contribution to better understanding of forms, types and quality of media effects on the new concept of individual and social reality experience, on identity extension and new cultural patterns of behaviour, the global culture and modern society. Every media message reccomends, in a certain way, the socially acceptable values, behaviour patterns, life styles or immediate actions. There is no such thing as an ideally objective media because it is impossible for media to be released from ideology and values due to the fact that media content is the outcome of editor's and author's conception. The media presentation of reality affects our perception, conclusions, experiences, the sence of reality and philosophy of life. All of those things that are not being witnessed by our senses are prone to manipulative presentation. What is happening most often is that media are proceeding on the information and editorially formated data which are building our reality concept. 5 The first to make a selection of media information are those who create them and only then the media consumers. Television and new media both prefere the fiction type of discourse which cultivates the reality deviation thus step by step deconstructing the reality criteria and concept. All media content is representing some kind of construct since media are not reflecting the reality directly and authentically but rather transponing reality using the method of programme scheme and choosing the specific content, audio-visual techniques and the use of language. It is possible to predict the future behaviour of media consumers, their level of political participation and even the results of political or some other campaigne, through the presence of certain tv genres in programme scheme and the preferences of tv consumers for those genres. The objects of observation and analysis in this study are television and internet communication platforms above all. The subject of this work includes the social, political, psychological and cultural aspects of media effects on individuals and society in general. The most important conclusion of this analysis refers to the neccessity for a new perspective of reality which has been actively created and shaped by media. The new reality is an integrated concept which consists of media content, messages and the objective world including all the media effects on it

Object languages

Serbian

Date

2014

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

CC BY-NC-ND 2.0 AT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/

Subject

global media culture, reality concept, selection of media information, fiction discourse, preference of tv genres, internet communication platforms, identity expanding, new cultural bihevioural patterns

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Sociologija (07) -- Sociologija kulture (0721)

OSNO - Opšta sistematizacija nau?nih oblasti -- Sociologija (07) -- Sociologija komunikacije (0732)

Identifiers