Title (srp)

Горњокредне творевине северозападне Србије : докторска дисертација

Author

Glavaš-Trbić, Bojan M. 1970-

Contributor

Banjac, Nenad
Rabrenović, Dragoman
Radulović, Vladan
Jovanović, Divna

Description (eng)

In the paper are presented paleogeographic characteristics and geotectonic position of the broader area (Jadar block and Vardar zone) that had primary effect on the depositional conditions and characteristics of the Upper Cretaceous sediments in the NW Serbia. The lithological, biostratigraphic and sedimentological characteristics of the sediments are obtained from the measured geological sections. In addition, the results of previous investigations regarding this area are collected, in order to compare all facts with the existing data on the Upper Cretaceous sediments in the Peritethyan domain. The field investigations are frequently conducted on small, isolated and remoted outcrops: the erosional remnants of the Upper Cretaceous sediments, or the erosional openings - windows in the overlying Neogene cover. The origin, depositional conditions and fossil content of the Upper Cretaceous sediments are analysed during this first phase. In the second phase, the sediments are compared mutually, and correlated with the similar deposits of the adjoining areas. Within the Upper Cretaceous sediments certain stratigraphic entities are delineated. The boundaries and mutual relationships of these entities are studied and traced along the entire area. As a conclusion, four sedimentary cycles are delineated within the Upper Cretaceous succession of the NW Serbia, and stretching of the Upper Cretaceous sediments is shown on a geological map and accompanying figures. Particular attention is paid to micropaleontological and macropaleontological content of these sediments, and characteristic fossil associations are given. These associations (particulary Cenomanian associations) complement the geological knowledge regarding the investigated area. Finally, the paleogeographic conditions and the geodynamic evolution of the area during the Upper Cretaceous is discussed. The most important data regarding the stratigraphic characteristics of the Upper Cretaceous sediments in NW Serbia are summarized in the conclusion.

Description (srp)

У раду су приказане палеогеографске карактеристике и геотектонски положај ширег подручја (Јадарског блока и Вардарске зоне) које су утицале на услове таложења, односно карактеристике горњокредних творевина на простору данашње северозападне Србије. Описани су карактеристични локални геолошки стубови уз приказ њихових литолошких, биостратиграфских и седиментолошких карактеристика. При томе су коришћена досадашња сазнања о предметном простору изложена у домаћим радовима, и извршена је компарација и корелација са подацима суседних терена, шире перитетиског ареала. Истраживања у првој фази су вршена на међусобно удаљеним и релативно малим профилима – често само ерозионим крпама заосталим на прекредној подлози, или на профилима отвореним у ерозионим прозорима насталим дејством рецентних водотокова на посткредни, неогени прекривач. На оваквим данас удаљеним и изолованим творевинама су проучавани услови настанка, фосилни садржај и депозиционе средине, да би у наредној фази творевине биле међусобно корелисане, и анализиране у односу на сличне творевине суседних земаља и ширег перитетиског простора. У оквиру горњокредних творевина дефинисане су стратиграфске целине чији се међусобни вертикални и/или латерални односи, особине и законитости појављивања и распрострањења могу пратити на испитиваном простору. На основу добијених и синтетизованих података, издвојенa су четири седиментациона циклуса током којих су наведене творевине стваране, а сами седименти су ускладу са постојећим критеријумима приказани на геолошкој карти и пратећим графичким прилозима. При томе је значајна пажња посвећена микропалеонтолошком и макропалеонтолошком садржају седимената, тако да су приказани карактеристични микро и макрофосили који употпуњују сазнања о истраживаном терену, посебно о ценоманским творевинама. Финално су дискутовани палеогеографски услови стварања седимената и описана геодинамичка еволуција ширег простора током горње креде. Кроз закључак су сумирани сви добијени резултати који се односе на стратиграфске карактеристике горњокредних творевина СЗ Србије.

Description (srp)

Геологија - Историјска геологија / Geology - Historical geology Датум одбране: 26.11.2013.

Object languages

Serbian

Date

2013

Rights

Creative Commons License
This work is licensed under a
CC BY-NC-ND 2.0 AT - Creative Commons Attribution - Non-Commercial - No Derivative Works 2.0 Austria License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/at/legalcode

Subject

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Istorijska geologija. Stratigrafija

горња креда, стратиграфија, микрофосили, макрофосили, Јадарскиблок-Вардарска зона, СЗ Србија

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti, Istorijska geologija. Stratigrafija

Upper Cretaceous, stratigraphy, microfossils, macrofossils, Jadar block-Vardarzone, NW Serbia