Phaidra


 

Linearity of the close loop deformeter (en)

Opis (en): Mechanical engineering - Theory of Machine and Mechanisms / Mašinsko inženjerstvo - Teorija mehanizama i mašina
Datum odbrane: 29.03.2018.

Autor: Giuma Ali. Shneba

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Mašinstvo → Mehatronika

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Opšta tehnika → Ispitivanje materijala. Inženjerstvo materijala

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17864

o:17864

Linearity of the close loop deformeter (engleski)

doctoral dissertation (engleski)

Merna linearnost specijalnog deformetra : doktorska disertacija ( srpski)

engleski

Mechanical engineering - Theory of Machine and Mechanisms / Mašinsko inženjerstvo - Teorija mehanizama i mašina
Datum odbrane: 29.03.2018. (engleski)

CAD modelling, close loop deformeter, simulation, strain gauge, stress, transducer. (engleski)

CAD modeliranje, specijalni deformetar, simulacija, merna traka, naprezanje, senzor. ( srpski)

da

Identifikatori

514924963