Phaidra


 

Uticaj demografske promene starenja stanovništva na saobraćajno projektovanje urbanog saobraćajnog sistema (sr)

Description (sr): Saobraćajno inženjerstvo-Saobraćajno projektovanje na mreži puteva i ulica / Transport and Traffic Engineering-Traffic design of urban and rural network
Datum odbrane: 5. 09. 2017.

Author: Ana Lj., 1969- Trpković

Overview
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17816

Classification

Classifications (Classes, Subclasses)

Saobraćajno projektovanje, starenje populacije,brzina pešaka, bezbednost, urbani saobraćajni sistem (Serbian)

Traffic design, population ageing, pedestrianspeed, safety, urban transportation system (Serbian)

656.1.05:614.864-051.9(043.3) (Serbian)