Phaidra


 

Razvoj metaboličkog sindroma izazvanog kombinacijom stresa i ishrane obogaćene fruktozom - doprinos glukokortikoida u visceralnom masnom tkivu i hipotalamusu ženke pacova (sr)

Opis (sr): Biologija - Biohemija i molekularna biologija / Biology- Biochemistry and molecular biology
Datum odbrane: 26.09.2017.

Autor: Sanja R., 1988- Kovačević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Molekularna biologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17662

o:17662

Razvoj metaboličkog sindroma izazvanog kombinacijom stresa i ishrane obogaćene fruktozom - doprinos glukokortikoida u visceralnom masnom tkivu i hipotalamusu ženke pacova ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

The development of metabolic syndrome induced by the combination of stress and fructose enriched diet - the contribution of glucocorticoids in visceral adipose tissue and hypothalamus of female rats : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Biologija - Biohemija i molekularna biologija / Biology- Biochemistry and molecular biology
Datum odbrane: 26.09.2017. ( srpski)

glukokortikoidni hormoni; glukokortikoidni receptor; fruktoza; hronični nepredvidivi stres; visceralno masno tkivo; metabolizam lipida; hipotalamus; leptin; inflamacija; mlade i adultne ženke pacova ( srpski)

glucocorticoid hormones; glucocorticoid receptor; fructose; chronic unpredictable stress; visceral adipose tissue; lipid metabolism; hypothalamus; leptin; inflammation; young and adult female rats (engleski)

577.175.5:577.2(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

50060815