Phaidra


 

Uticaj opšte anestezije na spavanje u eksperimentalnom modelu holinergičke neuropatologije Parkinsonove bolesti - mogući rizici postoperativnog oporavka (sr)

Opis (sr): Neuronauke - Neurofiziologija sa biofizikom / Neuroscience - Neurophysiology and Biophysics
Datum odbrane: 26.09.2017.

Autor: Katarina B. 1985- Lazić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Molekularna neurobiologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17640

o:17640

Uticaj opšte anestezije na spavanje u eksperimentalnom modelu holinergičke neuropatologije Parkinsonove bolesti - mogući rizici postoperativnog oporavka ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Impact of general anesthesia on sleep in the experimental model of Parkison's disease neuropathology - possible risks of postoperative recovery : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Neuronauke - Neurofiziologija sa biofizikom / Neuroscience - Neurophysiology and Biophysics
Datum odbrane: 26.09.2017. ( srpski)

anestezija, poremećaj spavanja, REM faza spavanja, spavanje nakon anestezije, pedunkulopontinsko tegmentalno jedro, ketamin/diazepam, pentobarbital, elektroencefalografija, respiratorni obrazac, pacov ( srpski)

anesthesia, sleep disorder, REM sleep, post-anesthesia sleep, pedunculopontine tegmental nucleus, ketamine/diazepam, pentobarbital, electroencephalography, respiratory pattern, rat (engleski)

577.3:616.858-073(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

1025173682