Phaidra


 

Efekat mutacije gena VHL na nivo ekspresije proteina mTOR signalnog puta u svetloćelijskom karcinomu bubrega (sr)

Opis (sr): Biologija - molekularna biologija /Biology- Molecular biology
Datum odbrane: 30.03.2018.

Autor: Bojana B. 1977- Ilić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Molekularna biologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17628

o:17628

Efekat mutacije gena VHL na nivo ekspresije proteina mTOR signalnog puta u svetloćelijskom karcinomu bubrega ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

The effect of VHL gene mutation on the expression levels of mTOR signaling pathway proteins in clear cell renal cell carcinoma : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Biologija - molekularna biologija /Biology- Molecular biology
Datum odbrane: 30.03.2018. ( srpski)

svetloćelijski karcinom bubrega, gen VHL, mTOR signalni put, ćelijskimetabolizam ( srpski)

clear cell renal cell carcinoma, VHL gene, mTOR signaling pathway,cellular metabolism (engleski)

616-006.6:[575.224.2:[577.112:612.46]](043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

1025184946