Phaidra


 

Dijagnostika i primene dielektričnog barijernog pražnjenja u kontaktu sa vodom (sr)

Opis (sr): Fizika - Fizika jonizovanih gasova i plazme / Physics - Physics of ionized gases and plasma
Datum odbrane: 22.02.2018.

Autor: Vesna V. 1983- Kovačević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Fizika → Fizika plazme

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17627

o:17627

Dijagnostika i primene dielektričnog barijernog pražnjenja u kontaktu sa vodom ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Diagnostics and applications of dielectric barrier discharge in contact with water : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Fizika - Fizika jonizovanih gasova i plazme / Physics - Physics of ionized gases and plasma
Datum odbrane: 22.02.2018. ( srpski)

dielektrično barijerno praţnjenje sa padajućim vodenim filmom, interakcija plazme i tečnosti, emisiona spektroskopija, hemijski procesi u plazmi, plazmeni mlaz u helijumu, jačina električnog polja, Štarkova polarizaciona spektroskopija, Šlirenova vizuelizacija, degradacija štetnih jedinjenja primenom plazme ( srpski)

Water falling film DBD, plasma-liquid interaction, hydroxil radical, emission spectroscopy, plasma chemistry, helium plasma jet, electric filed strength, Stark polariyation spectroscopy, Schlieren imaging, pollutant degradation in plasma (engleski)

da

Identifikatori

50048783