Phaidra


 

Uloga HMGB1 proteina u modifikaciji i integraciji signalnih puteva apoptoze i autofagije u ćelijama jetre pacova sa indukovanim dijabetesom (sr)

Opis (sr): Biologija - Molekularna biologija / Biology - Molecular biology
Datum odbrane: 27.09.2017.

Autor: Anja M., 1985- Petrović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Molekularna biologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17626

o:17626

Uloga HMGB1 proteina u modifikaciji i integraciji signalnih puteva apoptoze i autofagije u ćelijama jetre pacova sa indukovanim dijabetesom ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

The role of HMGB1 protein in the modification and integration of signaling pathways of apoptosis and autophagy in liver cells of diabetic rats. : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Biologija - Molekularna biologija / Biology - Molecular biology
Datum odbrane: 27.09.2017. ( srpski)

HMGB1 protein, dijabetes, jetra, oksidativni stres, apoptoza, autofagija,nekroza ( srpski)

HMGB1 protein, diabetes, liver, oxidative stress, apoptosis, autophagy, necrosis (engleski)

577.2:616.379-008-64(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

1025176754