Phaidra


 

Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije (sr)

Opis (sr): UDK=336.77/78:005.334(043.3)

Autor: Željko. 1979- Jović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Ekonomske nauke → Ekonomska kretanja. Dinamika privrede → Ekonomski razvoj

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17585

o:17585

Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije ( srpski)

the case of the Republic of Serbia : doctoral dissertation (engleski)

srpski

UDK=336.77/78:005.334(043.3) ( srpski)

kreditni rizik, NPL, sistemske determinante kreditnog rizika, specifične determinante kreditnog rizika, poslovni ciklusi, informaciona asimetrija ( srpski)

Credit Risk, NPL, Systemic Determinants of Credit Risk, Specific Determinants of Credit Risk, Business Cycle, Information Asymmetry (engleski)

da

Identifikatori

49959439