Phaidra


 

Određivanje anizomicina tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom i elektrohemijskim metodama i primena na ispitivanje stabilnosti leka i njegove raspodele u tkivima pacova (sr)

Opis (sr): Hemijske nauke / Chemical sciences Datum odbrane: 09.03.2018.

Autor: Ljiljana M., 1986- Tolić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Inženjerstvo. Tehnika uopšte → Tehnologija → Organska hemijska tehnologija

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Farmacija → Farmakoterapeutici

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17567

o:17567

Određivanje anizomicina tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom i elektrohemijskim metodama i primena na ispitivanje stabilnosti leka i njegove raspodele u tkivima pacova ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Determination of anisomycin by liquid chromatography with tandem mass spectrometry and electrochemical methods and application to investigation of drug stability and its distribution in rat tissues : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Hemijske nauke / Chemical sciences Datum odbrane: 09.03.2018. ( srpski)

anizomicin, tečna hromatografija–tandem masena spektrometrija, elektrohemijske metode, biološki materijal, raspodela leka u tkivima, farmakokinetički parametri, forsirana degradacija ( srpski)

anisomycin, liquid chromatography–tandem mass spectrometry, electrochemical methods, biological material, tissue distribution of the drug, pharmacokinetic parameters, forced degradation (engleski)

da

Identifikatori

50003215