Phaidra


 

Uticaj nivoa cirkulišućeg serumskog vaskularnog endotelnog faktora rasta i stepena angiogeneze aspiriranog tromba na angiografski i klinički ishod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom (sr)

Opis (sr): Medicina - Kardiologija / Medicine- Cardiology
Datum odbrane: 29.03.2018.

Autor: Jelena T., 1983- Rakočević

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Medicina → Kardiologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17564

o:17564

Uticaj nivoa cirkulišućeg serumskog vaskularnog endotelnog faktora rasta i stepena angiogeneze aspiriranog tromba na angiografski i klinički ishod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Impact of circulating vascular endothelial growth factor level and the angiogenesis degree of the aspirated coronary thrombi on angiographic and clinical outcome of patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Medicina - Kardiologija / Medicine- Cardiology
Datum odbrane: 29.03.2018. ( srpski)

tromb, akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST-segmenta, primarna perkutana koronarna intervencija, aspiraciona trombektomija, vaskularni endotelni faktor rasta, angiogeneza tromba ( srpski)

thrombus, acute ST-elevation myocardial infarction, primary percutaneous coronary intervention, aspiration thrombectomy, vascular endothelial growth factor, thrombus angiogenesis (engleski)

616.127-005.8(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

50005775