Phaidra


 

Identifikacija molekularno-genetičkih markera patogeneze akutne mijeloidne leukemije (sr)

Opis (sr): molekularna biologija - molekularna biologija eukariota / molecular biology- molecular biology of eukaryotes
Datum odbrane: 12.03.2018.

Autor: Irena M., 1985- Marjanović

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Biološke nauke → Molekularna biologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17563

o:17563

Identifikacija molekularno-genetičkih markera patogeneze akutne mijeloidne leukemije ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Identification of molecular genetic markers of acute myeloid leukemia pathogenesis : doctoral dissertation (engleski)

srpski

molekularna biologija - molekularna biologija eukariota / molecular biology- molecular biology of eukaryotes
Datum odbrane: 12.03.2018. ( srpski)

akutna mijeloidna leukemija sa normalnim kariotipom (AML-NK); Next Generation Sequencing (NGS); WT1 ekspresija; EVI1 ekspresija; BAALC ekspresija; MN1 ekspresija ( srpski)

acute myleoid leukemia with normal karyotype (AML-NK); Next Generation Sequencing (NGS); WT1 expression; EVI1 expression; BAALC expression; MN1 expression (engleski)

616.155.392:616-092(043.3) ( srpski)

da

Identifikatori

1025184690