Phaidra


 

Elektronski izvori kao pokretači promena u sistemu kataloga Bibliotečko-informacionog sistema Srbije (sr)

Opis (sr): Bibliotekarstvo / Librarianship
Datum odbrane: 28.12.2017.

Autor: Srđan M. Slavnić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Knjiga i pismo. Bibliotekarstvo. Muzeologija → Bibliotekarstvo → Katalogizacija i katalozi

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Informatika → Računarska tehnika. Informaciona tehnologija

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17560

o:17560

Elektronski izvori kao pokretači promena u sistemu kataloga Bibliotečko-informacionog sistema Srbije ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

Electronic resources as drivers of change in the cataloging system of Library and Information System of Serbia : doctoral dissertation (engleski)

Электронные ресурсы как движущие силы изменений в системе каталогизации Библиотечно-информационной системы Сербии (ruski)

srpski

Bibliotekarstvo / Librarianship
Datum odbrane: 28.12.2017. ( srpski)

elektronski izvori, katalogizacija, nacionalna kataloška pravila,informaciono-komunikaciona tehnologija, ISBD, COBISS, BISRS ( srpski)

electronic resources, cataloging, national cataloging rules,information and communication technologies, ISBD, COBISS, LISRS (BISRS). (engleski)

da

Identifikatori

49969679