Phaidra


 

Primena taktičke kombinacije organokatalitičke aldolizacije i reduktivnog aminovanja na sintezu polihidroksilovanih alkaloida značajnih za medicinu (sr)

Opis (sr): Prirodno-matematičke nauke - Organska hemija / Life sciences - Organic chemistry
Datum odbrane: 02.03.2018.

Autor: Jasna, 1988- Marjanović Trajković

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Hemija → Organska hemija → Prirodne supstance. Supstance nepoznatog sastava

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17557

o:17557

Primena taktičke kombinacije organokatalitičke aldolizacije i reduktivnog aminovanja na sintezu polihidroksilovanih alkaloida značajnih za medicinu ( srpski)

doktorska disertacija ( srpski)

organocatalytic aldol addition/reductive amination in synthesis of medicinally important polyhydroxylated alkaloids : doctoral dissertation (engleski)

srpski

Prirodno-matematičke nauke - Organska hemija / Life sciences - Organic chemistry
Datum odbrane: 02.03.2018. ( srpski)

aldolna reakcija / aza-galaktofagomin / aza-šećeri / 1-deoksigalaktonodžirimicin/ enantioselektivna sinteza / Fabry-jeva bolest / fagomin /iminošećeri / Krabbe-ova bolest / organokataliza / pipekolinska kiselina / poremećajiskladištenja glikolipida / prirodni proizvodi / reduktivno aminovanje / totalna sinteza / ( srpski)

aldol addition / aza-galacto-fagomine / aza-sugars / 1-deoxygalactonojirimycin/ enantioselective synthesis / Fabry’s disease / fagomine / glycolipid storagedisorders / iminosugars / Krabbe’s disease / natural products / organocatalysis /pipecolic acid / reductive amination / total synthesis (engleski)

da

Identifikatori

50004495