Phaidra


 

Toponimi turskog porekla u Srbiji (sr)

Opis (sr): Turkologija - Turski jezik i toponomastika / Turkology - Turkish language and toponomastics
Datum odbrane: 14.07.2017.

Autor: Tarik, 1983- Duran

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Filologija. Lingvistika → Leksikologija srpskog jezika

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16233

Klasifikacija

Klasifikacije (klase, podklase)

OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti

17: Filologija. Lingvistika → 1761: Leksikologija srpskog jezika

onomastika, toponomastika, toponimi, toponimi turskog porekla,srpski toponimi, mikrotoponimija, turcizmi ( srpski)

onomastics, toponomastics, toponyms of Turkish origin, Serbian toponyms,microtoponymy, Turkish loanwords (engleski)

811.163.41'373.45(043.3) ( srpski)