Phaidra


 

Populaciona dinamika i održivi modaliteti suzbijanja Globodera rostochiensis (Woll.) i G. pallida (Stone) (Nematoda: Heteroderinae) u uslovima Zapadne Srbije (sr)

Opis (sr): Biotehničke nauke - Entomologija i poljoprivredna zoologija / Biotechnical Sciences- Entomology and Agricultural Zoology
Datum odbrane: 26.06.2017.

Autor: Nikola S., 1981- Grujić

Klasifikacija: OSNO - Opšta sistematizacija naučnih oblasti → Poljoprivreda i srodne nauke → Poljoprivreda. Agronomija → Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Pregled
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16232

ne

da

Autorstvo–Nekomercijalno–Bez prerada 3.0 Srbija (CC BY - NC - ND 3.0)